Paginacija

Interna revizija u društvu Tvrtko d.o.o.
Interna revizija u društvu Tvrtko d.o.o.
Veronika Kamenski
Interna revizija je neovisna funkcija društva kojoj je svrha kontrola poslovanja društva. U ovome radu opisan je rad interne revizije kroz primjer trgovačkog društva Tvrtko d.o.o. Temeljem financijskih izvještaja trgovačkog društva Tvrtko d.o.o. prikazan je izračun financijskih pokazatelja te se pokazala analiza financijskih pokazatelja. Nadalje, izrađena je analiza okruženja na temelju poslovanja društva. Analizom okruženja definirane su prednosti i prijetnje u poslovanju...
Investicijska klima i zapreke investicijama u Republici Hrvatskoj
Investicijska klima i zapreke investicijama u Republici Hrvatskoj
Dalibor Bilić
U ovom radu su prikazani gospodarski pokazatelji Republike Hrvatske (BDP,zaposlenost, javni dug, vanjskotrgovinska razmjena), te njihovo kretanja u periodu prije gospodarske krize pa do danas i usporedba s drugim zemljama. Navedene su agencije, zakonske i ostale mjere kojima je Vlada Republike Hrvatske pokušavala povećati vrijednost investicija u Republici Hrvatskoj, ali i drugi pokazatelji koji stvaraju pozitivno ili negativno okruženje za privlačenje investicija. Prezentirani su...
Istiskivanje manjinskih dioničara
Istiskivanje manjinskih dioničara
Katarina Mikac
U radu se ispituje pravno uređenje triju instituta u hrvatskom zakonodavstvu putem kojih se (uvjetno rečeno) može postići istiskivanje manjinskih dioničara, ali i njihova zaštita, kao i metode vrednovanja društva (dionica) koje se mogu upotrijebiti prilikom određivanja pravične cijene za istisnute dioničare. Zaključno, u svrhu praktičnog prikaza, na temelju studije slučaja obrađuje se procjena vrijednosti društva Siemens d.d. u trenutku istiskivanja manjinskih dioničara i...
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse
Iva Drame
Tema ovog rada jest prosječni ponderirani trošak kapitala ili skraćeno WACC (weighted average cost of capital). U radu je dana teorijska podloga razumijevanja samog koncepta mjerenja ponderiranog prosječnog troška kapitala. Pitanja kojima se bavi rad jesu; Na koji način tvrtke prikupljaju novac? Koja su pravila i načela koja poduzeća primjenjuju u svom poslovanju? Koja su očekivanja investitora? Kako se procjenjuje prosječni trošak kapitala? Koje su prednosti i nedostaci primjene...
Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) kao temeljno financijsko izvješće
Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) kao temeljno financijsko izvješće
Renata Berisha
Temeljni financijski izvještaji predstavljaju podlogu za analizu poslovanja poduzeća. Oni pružaju isinit prikaz financijskog položaja i uspješnost poslovanja poduzeća. Temeljni financijski izvještaji su: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobitka i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) pruža pregled...
Izvješće neovisnog revizora
Izvješće neovisnog revizora
Ena Smajić
U ovom radu biti će analizirani pojam, svrha i karakteristike revizije, pojasnit će se korisnici revizorskog izvještaja, prikazat će se osnovna revizorska načela i Međunarodni revizijski standardi kao i obilježja standarda koji se odnose na izvješće neovisnog revizora. Razradom teme analizirat će se vrste revizorovog mišljenja kao i struktura mišljenja koje se donosi u revizorskom izvješću. Kao krajnji rezultat rada prezentirat će se praktični primjeri izvještaja neovisnog...
Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva
Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva
Ivo Mikša
Svako trgovačko društvo koje želi biti uspješno te se razvijati mora analizirati svoje poslovanje iz prethodnih razdoblja. Na temelju rezultata tih analiza menadžment društva može donositi pravovremene odluke s ciljem ostvarivanja zacrtanih planova. Do sada su u teoriji i praksi razvijena različita sredstva i metode koje se koriste u analizi financijskih izvještaja. Jedna od njih jest i analiza pomoću financijskih pokazatelja koji zajedno daju kvalitetnije informacije potrebne za...
Ključni čimbenici uspjeha projekta izgradnje optičke distribucijske mreže
Ključni čimbenici uspjeha projekta izgradnje optičke distribucijske mreže
Marina Maršon
Svaki projekt, ovisno o njegovim svojstvima može se promatrati kroz različite čimbenike uspjeha, a struka je uspjela kreirati određene teorije, pristupe i modele koji usmjeravaju daljnju potragu za ključnim čimbenicima koji čine projekt ne samo uspješnim nego izvrsnim. Dosadašnja istraživanja zajedno s razvojem profesionalnog okvira za upravljanje projektima (u ovom radu referentan je standard Project Management Instituta), metodama upravljanja projektima te modelima za mjerenje...
Koncept značajnosti i rizik u reviziji
Koncept značajnosti i rizik u reviziji
Valentina Miroslavić
Tema ovog rada je Koncept značajnosti i rizika u reviziji. U prvom dijelu rada objašnjen je pojam koncepta značajnosti, kako se utvrđuje značajnost kod planiranja revizije, na kojim razinama i u kojim slučajevima je potrebno izmijeniti značajnost u tijeku revizije. Objašnjeno je i slikovno prikazano što znači kvalitativna, a što kvantitativna značajnost, te kako one utječu na određivanje značajnosti. Primjena koncepta značajnosti prikazana je i na primjeru poslovnog subjekta...

Paginacija