Paginacija

Financijska analiza poduzeća Holcin Hrvatska d.o.o.
Financijska analiza poduzeća Holcin Hrvatska d.o.o.
Ivana Derosi Draguzet
Cilj ovog završnog rada je analizirati financijsku uspješnost poduzeća Holcim (Hrvatska) d.o.o. Obuhvaćeno je poslovanje Holcim (Hrvatska) d.o.o. od 2013. do 2016. godine, te je analizom temeljnih financijskih izvještaja dobiven niz informacija potrebnih menadžmentu poduzeća za planiranje i donošenje odluka. Tehnike kojima se provodi analiza financijskih izvještaja su horizontalna i vertikalna analiza te analiza pomoću financijskih pokazatelja. Horizontalnom i vertikalnom...
Financijske prijevare
Financijske prijevare
Tomislav Jozanović
Temom ovoga rada autor je pokušao objasniti što su i na kakve sve vrste financijskih prijevara možemo naići, te pokušao dokučiti svu sposobnost i maštovitost pojedinaca u nakani stjecanja što veće imovinske koristi na štetu fiskalnog aparata. Cilj ovog rada je pokazati, na primjerima računovodstvene prakse, na koji se način može računovodstveno bilježiti financijski događaji koji za konačan cilj imaju prikrivanje stvarne dobiti ili ne iskazivanje gubitka kao rezultata...
Financijsko izvještavanje  proračunskog korisnika grada
Financijsko izvještavanje proračunskog korisnika grada
Gordana Korbel
Financijsko izvještavanje proračuna i proračunskog korisnika sastavni je dio svih faza proračunskog procesa: od pripreme proračuna, njegovog usvajanja pa do izvršenja i izrade godišnjeg obračuna. Praćenjem izvršavanja proračuna upravo se kroz financijsko izvještavanje kontrolira namjensko korištenje planiranih sredstava, ali i istovremeno gradi temelj za buduće planiranje proračuna na svim razinama. Cilj ovog rada je prikazati opseg i dokazati učinkovitost financijskog...
Financijsko izvještavanje i  upravljanje malim društvima RH
Financijsko izvještavanje i upravljanje malim društvima RH
Milica Lučić
Mala društva posebno su značajan segment gospodarstva kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj. Oni čine 98,5% od ukupnog broja registriranih subjekata, odnosno mikro i mala društva zajedno. Mikro i mala društva mogu biti organizirani kroz gotovo sve oblike pravnog organiziranja poslovnih subjekata; kao obrtnici, trgovci pojedinci, društva s ograničenom odgovornošću itd. Uvođenjem različitih e-servisa olakšano je otvaranje i poslovanje za sve oblike subjekata. Direktivom...
Financijsko izvještavanje za mala i srednja društva u EU
Financijsko izvještavanje za mala i srednja društva u EU
Mateja Lesar
Mala i srednja društva u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) i ostalim članicama Europske unije (dalje: EU) predstavljaju značajan udio u ukupnom broju društava. Društva su kategorizirana po kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima. Harmonizacija je postupak ujednačavanja financijskih izvještaja društava različitih zemalja, kako bi se postigao zadovoljavajući stupanj usporedivosti te kako bi se utvrdile granice do kojih se financijski izvještaji mogu razlikovati. U cilju razvoja...
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u
Ana Dujmović
Cilj rada je predstaviti računovodstveni okvir za mala i srednja društva u Sjedinjenim Američkim državama koji je razvijen od radne skupine američkog instituta ovlaštenih računovođa. Prikazana su društva koja mogu korisiti računovodstvene standarde za mala i srednja društva, okvir te cilj, elementi i kvalitativna obilježja financijskih izvještaja. Detaljnije su definirane vrijednosti pojedinih elemenata izvještaja o financijskom položaju kao što su: kratkotrajna imovina,...
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u
Ana Dujmović
Cilj rada je predstaviti računovodstveni okvir za mala i srednja društva u Sjedinjenim Američkim državama koji je razvijen od radne skupine američkog instituta ovlaštenih računovođa. Prikazana su društva koja mogu korisiti računovodstvene standarde za mala i srednja društva, okvir te cilj, elementi i kvalitativna obilježja financijskih izvještaja. Detaljnije su definirane vrijednosti pojedinih elemenata izvještaja o financijskom položaju kao što su: kratkotrajna imovina,...
Funkcija troškovnog računovodstva u sustavu korporativnog planiranja
Funkcija troškovnog računovodstva u sustavu korporativnog planiranja
Vlasta Supek Belinec
Planiranje u korporaciji je vrlo kompleksan i intelektualno zahtjevan proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i pravilnim procjenama, a obuhvaća sve sektore. Kako bi se došlo do krajnje točke prema kojoj su usmjerene organizacijske i individualne aktivnosti, potrebna je strategija, primjena politika, te odlike lakog odlučivanja temeljenog na iskustvima. Troškovno računovodstvo kao dio računovodstva u korporacijama, predstavlja...
Globalizacija-uspjesi i propusti
Globalizacija-uspjesi i propusti
Mario Petrović
Rad ne sadrži sažetak.
Godišnji obračun poreza na dohodak  od obavljanja samostalne djelatnosti
Godišnji obračun poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti
Kristina Marić
Godišnja porezna prijava predaje se na obrascu DOH i DOH-Z, i to za samostalne obrtničke djelatnosti koje utvrđuju dohodak na temelju evidentiranih primitaka i izdataka u obrascu KPI. Samostalne obrtničke djelatnosti evidentiraju primitke i izdatke prema načelu blagajne. Izdatci amortizacije obračunavaju se u obrascu DI te su porezno priznati ako su u okviru porezno dopustivih stopa. Obrtnici koji su primili državne potpore i poticaje za nabavu dugotrajne imovine trebaju u primitke...

Paginacija