Pages

Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Zrinka Vulić
U hrvatski raĉunovodstveni sustav nedavno je implementirana nova raĉunovodstvena direktiva EU (Direktiva 2013/34/EU). U skladu s novim pravilima izmijenjeni Zakon o raĉunovodstvu, Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja te Hrvatski standardi financijskog izvještavanja. U ovom radu prikazane su izmjene i dopune koje su stupile na snagu usklaĊivanjem zakonodavstva s novom raĉunovodstvenom Direktivom.
Informacije koje pružaju bilješke  iz financijskih izvještaja na primjeru  trgovačkog društva „Jadroplov“d.d
Informacije koje pružaju bilješke iz financijskih izvještaja na primjeru trgovačkog društva „Jadroplov“d.d
Maja Gudelj
Obveza srednjih i velikih poduzetnika je da sastavljaju temeljne financijske izvještaje: bilancu, račun dobiti i gubitka zajedno s izvještajem o ostalom sveobuhvatnom dobitku, izvješća o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke uz financijska izvješća. Bilješke u financijskom izvještavanju, koje su ujedno i predmet ovoga rada,pružaju korisniku informacije iz pojedinih financijskih izvještaja, da bi korisnici mogli bolje razumjeti strukturu, vrijednost i...
Inovacija kao temelj razvitka korporacije
Inovacija kao temelj razvitka korporacije
Ana Marija Bačić
Tema ovog rada je razvoj korporacije kroz inovacije. Da bi bila uspješna i konkurentna korporacija se mora okretati nečemu što je novo i što će je u konačnici razlikovati od drugih te joj dati prednost na tržištu. Sam proces inovacije uključuje mnoge faze, velik broj ljudi i znanja, a prije svega važno je imati ideju koja će se poslije realizirati kroz jasnu misiju i viziju onoga što se želi postići.
Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava
Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava
Zvonimir Ribarić
U završnom radu čitatelja se ukratko upoznaje s institucijama međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava. Objašnjava se njihov postanak, funkcije, struktura te ciljevi. Opisuju se glavna obilježja Europske unije, nabrojene su i objašnjene sve njene institucije te je opisana Republika Hrvatska kao njena dvadeset i osma članica. Primarni cilj bio je podrobno objasniti kako funkcioniraju institucije, te kako funkcionira Europska unija. Također, opisana je trgovinska politika te...
Interesno utjecajne skupine kao čimbenik korporativnog upravljanja
Interesno utjecajne skupine kao čimbenik korporativnog upravljanja
Denis Poldrugač
Temom interesno utjecajne skupine (engl. Stakeholderi) kao čimbenik korporativnog upravljanja autor ovoga rada želi prezentirati i promovirati način korporativnog upravljanja i korporativne kulture koja se sve više nameće kao alternativa sadašnjem načinu razumijevanja upravljanja korporacijama i ekonomskim aktivnostima. Autor rada želi prezentirati da su potrebne promjene u načinu rukovođenja, ne samo na nivou menadžmenta, već i promjene globalne svijesti na strani vlasništva....
Interna revizija u društvu Tvrtko d.o.o.
Interna revizija u društvu Tvrtko d.o.o.
Veronika Kamenski
Interna revizija je neovisna funkcija društva kojoj je svrha kontrola poslovanja društva. U ovome radu opisan je rad interne revizije kroz primjer trgovačkog društva Tvrtko d.o.o. Temeljem financijskih izvještaja trgovačkog društva Tvrtko d.o.o. prikazan je izračun financijskih pokazatelja te se pokazala analiza financijskih pokazatelja. Nadalje, izrađena je analiza okruženja na temelju poslovanja društva. Analizom okruženja definirane su prednosti i prijetnje u poslovanju...
Investicijska klima i zapreke investicijama u Republici Hrvatskoj
Investicijska klima i zapreke investicijama u Republici Hrvatskoj
Dalibor Bilić
U ovom radu su prikazani gospodarski pokazatelji Republike Hrvatske (BDP,zaposlenost, javni dug, vanjskotrgovinska razmjena), te njihovo kretanja u periodu prije gospodarske krize pa do danas i usporedba s drugim zemljama. Navedene su agencije, zakonske i ostale mjere kojima je Vlada Republike Hrvatske pokušavala povećati vrijednost investicija u Republici Hrvatskoj, ali i drugi pokazatelji koji stvaraju pozitivno ili negativno okruženje za privlačenje investicija. Prezentirani su...
Istiskivanje manjinskih dioničara
Istiskivanje manjinskih dioničara
Katarina Mikac
U radu se ispituje pravno uređenje triju instituta u hrvatskom zakonodavstvu putem kojih se (uvjetno rečeno) može postići istiskivanje manjinskih dioničara, ali i njihova zaštita, kao i metode vrednovanja društva (dionica) koje se mogu upotrijebiti prilikom određivanja pravične cijene za istisnute dioničare. Zaključno, u svrhu praktičnog prikaza, na temelju studije slučaja obrađuje se procjena vrijednosti društva Siemens d.d. u trenutku istiskivanja manjinskih dioničara i...
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse
Iva Drame
Tema ovog rada jest prosječni ponderirani trošak kapitala ili skraćeno WACC (weighted average cost of capital). U radu je dana teorijska podloga razumijevanja samog koncepta mjerenja ponderiranog prosječnog troška kapitala. Pitanja kojima se bavi rad jesu; Na koji način tvrtke prikupljaju novac? Koja su pravila i načela koja poduzeća primjenjuju u svom poslovanju? Koja su očekivanja investitora? Kako se procjenjuje prosječni trošak kapitala? Koje su prednosti i nedostaci primjene...
Izvješće neovisnog revizora
Izvješće neovisnog revizora
Ena Smajić
U ovom radu biti će analizirani pojam, svrha i karakteristike revizije, pojasnit će se korisnici revizorskog izvještaja, prikazat će se osnovna revizorska načela i Međunarodni revizijski standardi kao i obilježja standarda koji se odnose na izvješće neovisnog revizora. Razradom teme analizirat će se vrste revizorovog mišljenja kao i struktura mišljenja koje se donosi u revizorskom izvješću. Kao krajnji rezultat rada prezentirat će se praktični primjeri izvještaja neovisnog...

Pages