Pages

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA MIKRO I MALA DRUŠTVA
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA MIKRO I MALA DRUŠTVA
Valentina Holetić
Temeljne financijske izvještaje čine bilanca, račun dobiti i gubitka, te bilješke uz financijske izvještaje. Svaki od navedenih izvještaja jednako je važan za poslovanje svakog društva, te svaki od njih pruža različite podatke. Ono što je zajedničko svim izvještajima je da trebaju pružiti istinit i fer prikaz poslovanja. Temeljem izvještaja rade se različite analize i donose se različite poslovne odluke i zaključci. Bilješke uz bilancu i račun dobiti i gubitka su...
Balanced Scorecard – primjena u proizvodno/prodajnom sektoru na primjeru poduzeća u Republici Hrvatskoj
Balanced Scorecard – primjena u proizvodno/prodajnom sektoru na primjeru poduzeća u Republici Hrvatskoj
Romeo Vudrag-Tomasović
Područje korporativnog upravljanja obuhvaća korporativni pravni okvir i praksu donošenja odluka u nadzornim odborima i upravama korporacija, razne aspekte financija, zakone, kompenzacijske sustave i sustave kontrole. Razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja uvjet je za tvrtke koje žele prosperirati na tržištima. Tvrtke se u današnje vrijeme susreću s mnogim preprekama prilikom razvoja sustava mjerenja uspješnosti njihova poslovanja. Kako bi im se ovaj proces olakšao potreban...
Bankarski proizvodi za građanstvo u Republici Hrvatskoj
Bankarski proizvodi za građanstvo u Republici Hrvatskoj
Marta Knezić
Rad ne sadrži sažetak. Sam pojam banka može se definirati na onoliko načina koliko banka nudi usluga svojim klijentima. U samim počecima banke su nudile neke osnovne usluge kreditiranja i deponiranja novca dok danas banke neprestano proširuju palete svoj usluga prilagođenih svim granama djelatnosti i svim vrstama klijenata koji imaju mogućnost svaku uslugu prilagoditi svojim individualnim potrebama i financijskim mogućnostima.
Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...
Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...
Bilančni i porezni položaj pasa čuvara
Bilančni i porezni položaj pasa čuvara
Matea Čiček
Cilj ovog rada je pobliže opisati način postupanja sa psima čuvarima s bilančnog i poreznog motrišta, odnosno njihov položaj u bilanci. Neovisno o nabavnoj vrijednosti psa čuvara on je u radu prikazan kao dugotrajna biološka imovina. Osim teorijskog dijela na analizi trgovačkog društva ABC d.o.o. prikazani su i primjeri računovodstvenog evidentiranja, te specifičnosti koje se povezuju sa psima čuvarima. Prikazano je i početno vrednovanje psa čuvara kao i amortizacija te ostali...
Burzovni indeksi u suvremenom gospodarstvu
Burzovni indeksi u suvremenom gospodarstvu
Vjekoslav Nižić
Burzovni indeksi predstavljaju važnu poslovnu praksu u suvremenom gospodarstvu. Teško je zamisliti suvremeno gospodarstvo bez razvijenog tržišta kapitala, a jednako teško je zamisliti razvijeno tržište kapitala bez adekvatnih te prilagođenih, istom tom tržištu, burzovnih platformi te pratećih indeksa financijskih instrumenata. Cilj ovog rada je približiti navedene burzovne indekse na način da se prikaže povijest, uloga i značaj, vrste indeksa te taksonomija i načini...
Carinski sustav Europske unije
Carinski sustav Europske unije
Klara Sabljić
Cilj ovog rada je prikazati carinski sustav Europske unije koji se sastoji od carinske politike, carinskih postupaka, načina prihvaćanja robe pa sve do carinskih dokumenata. Ukratko će se opisati važnost nastanka Europske unije, razloge nastanka povezane s jedinstvenim tržištem i uvjetima za nastanak carinskog sustava. Važan je i pojam trgovinske politike među zemljama članicama i Europske unije prema trećim zemljama, kao i važnost carine u trgovinskoj politici, čime će se...
Carinski sustav Europske unije
Carinski sustav Europske unije
Dijana Flegar
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, teritorij Republike Hrvatske postao je dio jedinstvenog carinskog područja unije. Pristup jedinstvenom carinskom području unije znači da su od 01.srpnja 2013. ukinute sve carinske kontrole ulaska robe i trgovine izmeĎu Hrvatske i ostalih zemalja članica EU. Trgovina izmeĎu zemalja članica ne smatra se uvozom niti je predmet carinskih postupaka i nadzora. Postupanje sa robom uvezenom izvan Europske unije, propisano je Zakonom o provedbi...
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Matija Velaj
Analiza sadržaja objava o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) na internetskim stranicama banaka u Hrvatskoj prikazala je praksu DOP-a u hrvatskom bankarskom sektoru. U istraživanje su uključene sve banke u Hrvatskoj koje u tekućoj 2017. godini imaju dozvolu za rad Hrvatske narodne banke. Analizirane su objave o ciljanim područjima DOP-a: Aktivnosti i projekti vezani uz uključenost u lokalnu i/ili širu zajednicu, Odnos prema zaposlenicima, Briga i svijest o okolišu,...
EKSTERNA REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PODRAVKA d.d.
EKSTERNA REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PODRAVKA d.d.
Cristijan Zefić
U radu je analizirano godišnje revizorsko izvješće za 2021. godinu društva Podravka d.d. Predmet rada je revizija u teoriji i svi njeni oblici te provedba revizije na jednom od velikih hrvatskih prehrambenih društva, Podravka d.d., tj. analiza revizorskog izvješća za 2021. godinu. Cilj je rada dati teorijski prikaz revizije te prikazati praktičan rad eksterne revizije, izgled izvješća, izračunavanje razine značajnosti i usporediti to izvješće s revizorskim izvješćem...

Pages