Pages

Pravno i porezno motrište  menadžerskog ugovora za članove  trgovačkih društava i članove uprave
Pravno i porezno motrište menadžerskog ugovora za članove trgovačkih društava i članove uprave
Snježana Drobac
U ovom radu opisati će se pravni oblik menadžerskog ugovora putem kojeg članovi uprave i članovi društva zastupaju prava i obveze trgovačkih društava. Od samog osnivanja društava, članovi društva i članovi uprave, važnost članova u zastupanju, prava i obveze, te primitci i troškovi koji se javljaju kao pravno i porezno stajalište članova. Cilj ovoga rada je pokazati strukturu društva, funkciju člana društva i funkciju člana uprave, pravni temelj i značenje menadžerskog...
Praćenje troškova kod  pružatelja ugostiteljskih usluga
Praćenje troškova kod pružatelja ugostiteljskih usluga
Margareta Đurić
Praćenje troškova kod pružatelja ugostiteljskih usluga je specifično, a cilj ovog rada je prikazati način kako je to moguće postići u praksi. Prvo je objašnjeno značenje ugostiteljske djelatnosti, koje vrste ugostiteljskih objekata postoje i koji su uvjeti poslovanja. Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti ima svoje posebnosti kao što su stope poreza na dodanu vrijednost, reprezentacija, putničke agencije i prefakturirane usluge. Postoje tri vrste kalkulacija, a to su...
Primjena Balanced Scorecard metodologije u zdravstvenoj ustanovi
Primjena Balanced Scorecard metodologije u zdravstvenoj ustanovi
Irena Keškić
Ovaj rad bavi se detaljnim opisom metode Balanced Scorecard koja se koristi svakodnevno sve više u poduzećima te organizacijama koje se trude napredovati i proširiti krug partnera te pridobiti što je moguće više potencijalnih kupaca. Sve strukture organizacije su povezane, ali svaki dio te iste organizacije radi na svoj način te primjenjuje metode napretka na način koji je najbolji za njih. To dokazuju mjere i perspektive koje se sastoje od četiri dijela. Detaljnije o njima te o...
Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Larisa Lukšić
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja dio su stečevine EU i obvezni su u primjeni za pojedina trgovačka društva u svim zemljama članicama EU pa i šire. Za potpuno razumijevanje i primjenu istih potrebno je mnogo više od „osnovne“ edukacije iz razloga što su kompleksni, jer je to skup načela, a ne pravila. Ovaj rad pokušava odgovoriti na ona temeljna tri pitanja: Što? Kako? I zbog čega? i prenosi čitatelju osnovne informacije i svrhu primjene istih u poslovanju.
Primjena metode obračuna prema varijabilnim troškovima
Primjena metode obračuna prema varijabilnim troškovima
Dražen Plavotić
Predmet ovog rada je obračun prema varijabilnim troškovima. U radu se definira pojam trošak i obračun troškova, te su prikazane osnovne vrste i specifičnosti pojedinih troškova. Istaknute su sve karakteristike računovodstvenih metoda obračuna troškova sa fokusom na metode vrednovanja zaliha proizvodnje točnije na metodu varijabilnih troškova te se navedena metoda podrobnije analizira i uspoređuje sa ostalim metodama. Prikazano je kako pojedini troškovi reagiraju prilikom...
Primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u SAD-u
Primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u SAD-u
Suzana Hegol
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja obuhvaćaju pravila o pripremanju, priznavanju i prezentaciji financijskih izvještaja odnosno računovodstvenih stavki unutar izvještaja poslovnih subjekata koji su ih obvezni primjenjivati. Harmonizacijom financijskog izvještavanja pokušava se postići usporedivost financijskih izvještaja jedne zemlje sa financijskim izvještajima druge zemlje, te se iz tog razloga pristupilo približavanju Međunarodnih standarda financijskog...
Priprema revizorske dokumentacije
Priprema revizorske dokumentacije
Marina Jurak
U radu je obrazložena priprema revizijske dokumentacije koju revizor prikuplja prilikom revidiranja unutar društva. Opisana su zakonska uređenja i propisi kojih se revizijsko društvo treba pridržavati prilikom sastavljana radne dokumentacije pri čemu se posebna pažnja posvećuje Međunarodnom revizijskom standardu 230. Cilj ovoga rada je pokazati kroz primjer izgled, oblik, sadržaj i obujam revizijske dokumentacije kako bi se istaknula važnost njenog sastavljanja te njen utjecaj na...
Procjena vrijednosti kapitala društva
Procjena vrijednosti kapitala društva
Filip Kuharić
Procjena vrijednosti poduzeća je složen je i delikatan posao, a koji od procjenitelja zahtjeva praktično iskustvo i teorijsko znanje. Predmet istraživanja u navedenome radu različite su metode koje se koriste kako bi se procijenila vrijednost trgovačkog društva, a primjena određene metode procjene ovisno je o tome o kakovom poduzeću se radi (o tome jeli riječ o burzovno uvrštenom društvu ili ne, kakva je povijest poslovanja društva itd.). Metoda koja se koristila kod...
Procjena vrijednosti poduzeća - primjer Apple
Procjena vrijednosti poduzeća - primjer Apple
Mario Petrović
Utvrđivanje intrinzične (stvarne) vrijednosti poduzeća temelj je za uspješno investiranje i upravo zato je bitno provesti postupak procjene vrijednosti poslovanja poduzeća. Sama procjena mora biti točna i pouzdana kako bi se u konačnici donijela uspješna investicijska odluka, u protivnom, pogrešna odluka može generirati određene gubitke koji mogu dovesti do neželjenih posljedica. U ovom radu objašnjeni su teorijski i praktični postupci procjene vrijednosti poduzeća. Opisuje...
Promjena načina oporezivanja samostalnih djelatnosti
Promjena načina oporezivanja samostalnih djelatnosti
Martina Vadlja
Fizičke osobe se obavljanjem samostalnih djelatnosti u obliku obrta, slobodnog zanimanja ili bilo koje druge vrste djelatnosti, koja s poreznog stajališta nosi obrtničku osnovu, bez razlike da li se ta djelatnost oporezuje porezom na dohodak ili porezom na dobitak, i dalje smatraju fizičkim osobama, što znači da se ne mijenja pravna osnova po kojoj obavljaju djelatnost. Moguća su različita načela utvrđivanja porezne osnovice, dohotka prema načelu blagajne ili dobitka prema...
Provođenje eksterne revizije u RH
Provođenje eksterne revizije u RH
Nikolina Malinić
Potreba za revizijom financijskih izvještaja nastala je s pojavom društva kapitala kada su pojedini vlasnici kapitala zahtijevali da rezultate poslovanja prije usvajanja i prije podjele dobiti provjere nezavisni stručnjaci. Informacija je moć i ima značajan utjecaj na društvo, ponašanje i percepciju ljudi te njihov proces donošenja odluka na različitim razinama. Ključ poslovnog uspjeha je učinkovito korištenje informacija. Provedbom eksterne revizije nastoji se zaštiti interes...

Pages