Pages

Obveznici poreza na dodanu  vrijednost u RH
Obveznici poreza na dodanu vrijednost u RH
Dubravka Pankretić
U ovom se radu obrađuje pojam i kategorija poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog rada je definirati pojam i status obveznika poreza na dodanu vrijednost. U radu se pojašnjava razlika između redovitih i malih poreznih obveznika. Obrađuje se i način registracije poreznih obveznika kao i dodjela i važnost PDV identifikacijskog broja. Nadalje, ovim radom pojašnjava se i način izlaska poreznih obveznika iz sustava poreza na dodanu vrijednost i to zbog smanjenog prometa kao i...
Odgovornost revizora kod  otkrivanja prijevara
Odgovornost revizora kod otkrivanja prijevara
Katarina Lipanović
Svako društvo, bez obzira na organizacijski oblik, veliĉinu i djelatnost izloţeno je riziku prijevarnoga financijskog izvještavanja. Kao posljedica brojnih korporativnih skandala koji su se dogodili u proteklih nekoliko godina, sve se veća pozornost pridaje ulozi revizora u otkrivanju prijevara u društvu. Budući da su nositelji informacija o pojedinom društvu financijski izvještaji, a posljedice njihovog laţiranja velike, cilj je smanjiti prijevarno financijsko izvještavanje na...
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara
Renata Vuković
U ovom radu je prikazan međusobni odnos ugovora o radu, ugovor o djelu i autorskog honorara. Svaki ugovor je pojedinačno objašnjen u svom poglavlju a njihov odnos, odnosno sličnosti i razlike, objašnjeni su u posljednjem poglavlju. Izvori prava svakog pojedinog ugovora se razlikuju, pa se tako ugovor o radu veže na Zakon o radu, ugovor o djelu na Zakon o obveznim odnosima, a ugovor o autorskom djelu na Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Međutim svi ti ugovori se prilikom...
Off Shore financijski centri
Off Shore financijski centri
Josip Romić
Pojava off shore financijskih centara proizlazi iz razvoja svjetske trgovine. Kao jedan od najvažnijih razloga pojavljivanja navode se napori da se izbjegne financijska i politička regulacija. Razloge osnivanja off shore kompanija treba tražiti u poreznim beneficijama, jednostavnošću formacije, anonimnosti, neopterećenošću podnošenja financijskih obračuna ili revizorskih izvješća, mogućnosti osiguravanja financijske podrške kod kupnje vlastitih dionica i raznim drugim...
Oporezivanje PDV-om u prometu dobara unutar EU i trećih zemalja
Oporezivanje PDV-om u prometu dobara unutar EU i trećih zemalja
Petra Igrec
Porezi su najznačajniji instrument prikupljanja prihoda u svakoj državi. Porezni sustav u Republici Hrvatskoj specifičan je i složen mehanizam koji je sklon učestalim promjenama te je samim time zahtjevan za razumijevanje. Ovim radom istaknuti će se činjenice neophodne za razumijevanje PDV-a i oporezivanje PDV-om u prometu dobara na području Europske unije i trećih zemalja. Cilj ovog specijalističkog diplomskog rada je prikazati i objasniti važne činjenice i pojmove te...
Oporezivanje građevinskih usluga  i prometa nekretnina u RH
Oporezivanje građevinskih usluga i prometa nekretnina u RH
Maja Vajzović
U radu je obrazloženo oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, zatim oporezivanje prometa nekretnina prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Opisane su zakonske odredbe kojih se porezni obveznik treba pridržavati pri obavljanju građevinskih usluga, zatim pri stjecanju nekretnine, bilo da se radi o kupoprodaji i nasljeđivanju, stjecanju bez naknade ili bilo kojem...
Oporezivanje lokalnim porezima
Oporezivanje lokalnim porezima
Darko Jajetić
Porezni sustav Republike Hrvatske suvremen je sustav, usklađen sa smjernicama Europske unije i sličan poreznim sustavima država članica. Porezne oblike u poreznom sustavu mogli bismo podijeliti prema kriteriju pokazatelja ekonomske snage koja se oporezuje kod poreznog obveznika. U radu se prezentiraju lokalni porezi koji se odnose na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za razliku od poreza koji u cijelosti pripadaju državnom proračunu, primjerice porez...
Oporezivanje porezom na dohodak
Oporezivanje porezom na dohodak
Kristina Ogulinac
Porez na dobit spada u državne poreze, a plaćaju ga trgovačka društva i druge pravne i fizičke osobe koje trajno obavljaju samostalnu gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti i drugih gospodarskih koristi, kao i drugi obveznici navedeni u čl. 2. Zakona o porezu na dobit. Za prihode do 3.000.000,00 kn stopa poreza na dobit iznosi 12%, a za prihode veće ili jednake 3.000.00,01 kn iznosi 18%. Svota poreza na dobit izračunava se kao postotak porezne osnovice koja se utvrđuje kao...
Oporezivanje porezom na dohodak od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj
Oporezivanje porezom na dohodak od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj
Matija Huzjak
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) je naknada zaposleniku za obavljeni rad. Kod obračuna plaće, važno je točno obračunati sve elemente od kojih se plaća sastoji. Sastavnice plaće su: bruto plaća, doprinosi iz plaće, dohodak, osobni odbitak, porezna osnovica, porez i prirez, neto iznos plaće i doprinos na plaću. Za ispravan obračun plaće potrebno je pratiti i poznavati zakonske odredbe, ponajprije Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima koji propisuju osnovne...
Oporezivanje porezom na dohodak samostalnih djelatnosti i godišnja porezna prijava za 2019. godinu
Oporezivanje porezom na dohodak samostalnih djelatnosti i godišnja porezna prijava za 2019. godinu
Ana Meštrović
Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost mogu biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit. Prijelaz s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit može biti dobrovoljno ili kada se zadovolje određeni zakonski uvjeti. Porez na dohodak nema dugu povijest u Republici Hrvatskoj. Od osamostaljenja Republike Hrvatske oporezivanje porezom na dohodak, kao i propisi koji uređuju ovo područje oporezivanja, mijenjali su se nekoliko puta. Međutim, navedene...
Oporezivanje prometa nekretnina  prema porezu na dodanu vrijednost  i porezu na promet nekretnina
Oporezivanje prometa nekretnina prema porezu na dodanu vrijednost i porezu na promet nekretnina
Jasmina Jaganjac
Predmet ovoga rada je oporezivanje prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina te Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Cilj je pojasniti primjenu, istaknuti specifiĉnosti i uoĉiti razlike u oporezivanju temeljem navedenih Zakona, s naglaskom na razdoblje nakon 1. sijeĉnja 2017. godine, odnosno nakon provedene porezne reforme. Promet nekretnina u Republici Hrvatskoj, odnosno graĊevine, nekretnine i zemljište mogu biti oporezivi samo...

Pages