Pages

Računovodstveno praćenje nabave  i utroška sitnog inventara i ambalaže  kod mikro i malih poduzetnika
Računovodstveno praćenje nabave i utroška sitnog inventara i ambalaže kod mikro i malih poduzetnika
Anita Rupnik
Sitan inventar i ambalaža dio su kratkotrajne imovine trgovačkog društva. Riječ je o imovini koju trgovačka društva koriste kao pomoćna sredstva u obavljanju svoje djelatnosti, a nabavne su vrijednosti do 3.500,00 kn. Početno i naknadno vrednovanje sitnog inventara uređuju Hrvatski standardi financijskog izvješćivanja. Početno vrednovanje sitnog inventara i ambalaže određuje se prema nabavnoj vrijednosti, odnosno prema neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome koja je...
Računovodstveno praćenje zaliha materijala, sitnog inventara i ambalaže kod malih i srednjih poduzetnika
Računovodstveno praćenje zaliha materijala, sitnog inventara i ambalaže kod malih i srednjih poduzetnika
Dominik Vukojević
U ovom radu prikazat ćemo raĉunovodstveno kretanje materijala, sitnog inventara i ambalaţe kroz raĉunski plan poduzetnika od same nabave pa sve do utroška materijala u proizvodnju ili otpisa sitnog inventara i ambalaţe. Materijal društvo koristi za potrebe proizvodnje na naĉin da sa zalihe materijala izdaje materijal za potrebe pogona. Sitan inventar je inventar koji društvu sluţi kao pomoćno sredstvo u proizvodnji koji se otpisuje jednokratno prilikom stavljanja u uporabu ili...
Računovodstvo franšizoprimatelja  u sektoru uslužnih djelatnosti
Računovodstvo franšizoprimatelja u sektoru uslužnih djelatnosti
Danijela Ivančić
Problematika ovog rada kroz osobitosti upravljačkog računovodstva kao podloge za razvoj financijskog i troškovnog računovodstva nastoji izraziti važnost oblikovanja i planiranja aktivnosti koje se provode unutar trgovačkog društva, a u cilju su profitno orijentiranog društva. Procesi unutar trgovačkog društva i upravljačkog računovodstva optimizacijom metodologije obračuna nisu jednostavni zbog dinamičnosti okruženja i neizvjesnosti budućnosti te stoga treba uvažiti...
Revizija financijskih izvještaja
Revizija financijskih izvještaja
Sanda Babić
U ovom završnom radu čitatelja se ukrako upoznaje s godišnjim financijskim izvještajima i njihovom revizijom. U radu se razmatra teorija i praksa revizorskih izvještaja, odnosno prikazan je praktičan primjer revizije. Biti će govora i o korisnicima financijskih izvještaja, o obveznicima revizije i zakonima koji to uređuju. Prikazane su i vrste revizorovog mišljenja koje eksterni revizor daje nakon obavljene revizije. U završnom radu priložen je i primjer mišljenja s rezervom...
Revizija i računovodstvena funkcija u banci
Revizija i računovodstvena funkcija u banci
Melani Jukić
Svrha ovog rada je, na jednostavan način, istražiti računovodstvo banaka i interne revizije u bankama te tu vrlo kompleksnu temu približiti društvu. Ovim radom su pojašnjeni osnovni pojmovi vezani uz internu reviziju u bankama i računovodstvo banaka te kako se definira revizija i računovodstvo, ciljevi revizije i računovodstva i njihove uloge. Također se objašnjava i specifičnost računovodstva i revizije u bankarskom sustavu, a samim time i njihova provedba u bankama. Opća...
Slovenski računovodstveni standardi
Slovenski računovodstveni standardi
Jasna Kralj
Područje računovodstva u Sloveniji uređeno je zakonima i pravilnicima. Računovodstvenu regulativu u Sloveniji čine Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o računovodstvu (za državna poduzeća), Slovenski računovodstveni standardi (dalje: SRS) i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (dalje: MSFI). Slovenski računovodstveni standardi pravila su profesionalnog ponašanja na području računovodstva. Donosi ih Slovenski institut za reviziju. Namijenjeni su, prije svega,...
Specifičnosti oporezivanja  inozemnih usluga prema  odredbama zakona o PDV-u
Specifičnosti oporezivanja inozemnih usluga prema odredbama zakona o PDV-u
Danijela Havrin Gorenec
Određivanje poreznog položaja inozemnih usluga ovisi o mjestu obavljanja usluga, odnosno o tome jesu li pružene ili primljene od poreznih obveznika iz EU, trećih zemalja i trećih područja ili od osoba koje nisu porezni obveznici. Opće načelo oporezivanja inozemnih usluga utvrđuje čl. 17. Zakona o PDV-u. Razlikujemo dva temeljna načela oporezivanja između poreznih obveznika, načelo B2B ( business to business ) i između poreznog obveznika i fizičke osobe B2C ( business to...
Specifičnosti u pripremi strateškoga plana poduzeća
Specifičnosti u pripremi strateškoga plana poduzeća
Dunja Matić Đurek
Strateško planiranje je proces organizacije definiranja strategije ili smjera, i donošenje odluka o raspoređivanju svojih resursa u provođenju ove strategije. To se također može proširiti na kontrolne mehanizme koji su zaduženi za provedbu strategije. Strategija uključuje postavljanje ciljeva, određivanje aktivnosti za postizanje ciljeva i mobilizaciju resursa za izvršenje radnje. Strategija opisuje kako će se postići ciljevi dostupnim sredstvima. Strategija se može planirati...

Pages