Pages

Ĉimbenici uspješnog korporativnog upravljanja u hrvatskim poduzećima
Ĉimbenici uspješnog korporativnog upravljanja u hrvatskim poduzećima
Ivana Bagarić
Cilj ovoga diplomskoga rada je prikazati kako funkcionira korporativno upravljanje u društvima u Republici Hrvatskoj koja se meĊusobno razlikuju prema vlasniĉkoj strukturi, broju zaposlenika, veliĉini, naĉinu upravljanja društvom i još mnogim drugim elementima. Jedan od bitnih elemenata, da bi se razumjelo korporativno upravljanje, jest shvatiti na koji naĉin rade Uprava i Nadzorni odbori i koliko je bitna njihova meĊusobna interakcija za dobrobit društva. TakoĊer, potrebno je...

Pages