Pages

Utvrđivanje osnovice poreza na dobit trgovačkog društva
Utvrđivanje osnovice poreza na dobit trgovačkog društva
Sanela Kraljić
Ovim radom se prikazuje postupak utvrđivanja osnovice poreza na dobit trgovačkog društva u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Zakonska osnova oporezivanja porezom na dobit pronalazi se u Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o porezu na dobit, te ostalim zakonskim propisima koji uređuju poslovanje trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Porezni obveznici oporezivanja porezom na dobit su najvećim dijelom trgovačka društva, ali i inozemni poduzetnici, neprofitne organizacije i...
Uvjeti za priznanje pretporeza obveznika poreza na dodanu vrijednost
Uvjeti za priznanje pretporeza obveznika poreza na dodanu vrijednost
Maja Lenac
U ovom radu dat će se ogovori na neka od glavnih pitanja vezana uz prava i uvjete kada se može priznati pretporez, kao što su primjerice: da li poduzetnik mora i kada mora ući u sustav PDV-a ili da li može odbiti pretporez, odnosno da li može zatražiti povrat PDV-a? Pravo na odbitak pretporeza je pravo svakog poreznog obveznika, ali samo ako su zadovoljeni svi propisani uvjeti za njegovo priznavanje. Jedan od najvažnijih uvjeta za priznavanje pretporeza iz ulaznih računa koje je...
Uzroci i posljedice ekonomske  nejednakosti
Uzroci i posljedice ekonomske nejednakosti
Mirjana Antunović
Ovim radom nastoji se pokazati kako globalizacija i financijska kriza 2008. utječu na eko-nomsku nejednakost u svijetu. Objasniti u teoriji dva mjerenja nejednakosti, a to su Lorenzo-va krivulja i Gini koeficijent. Prikazati najnovije dostupne statističke podatke o nejednakosti i Gini koeficijentu. Nastoji se prikazati kako promjena poreznih stope utječu na dohodovnu nejednakost.
Vrste revizorskih mišljenja
Vrste revizorskih mišljenja
Sanda Babić
Revizorovo mišljenje je jedan od najvaţnijih dijelova revizorskog izvještaja. Izraţava ga revizor kao struĉna i neovisna osoba na temelju obavljene revizije poduzeća. Postoje dvije vrste revizorskog mišljenja, a to su pozitivno i modificirano, s tim da modificirano još moţe biti i negativno, suzdrţano te mišljenje s rezervom. Glavni cilj ovoga rada je prezentirati razliĉite vrste revizorskih mišljenja te naglasiti znaĉaj revizije u poslovanju poduzeća koji su obveznici revizije
Značaj analize financijskih izvještaja u procesu kratkoročnog planiranja
Značaj analize financijskih izvještaja u procesu kratkoročnog planiranja
Silvana Cripović
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Društvo koje je u ovom radu bilo subjekt analize je Bastijana d.o.o., društvo za proizvodnju vina. U radu je napravljena analiza poslovanja društva putem vertikalne i horizontalne analize financijskih izvještaja te putem financijskih pokazatelja za petogodišnje razdoblje (2010. do 2014. godine). Na temelju analize poslovanja...
Značenje prireza porezu na dohodak u financiranju lokalne samouprave
Značenje prireza porezu na dohodak u financiranju lokalne samouprave
Renata Horvat
Kako bi jedinice lokalne samouprave mogle podmirivati javne rashode kojima se financiraju javne potrebe, moraju stjecati prihode. Prihodi jedinica lokalne samouprave mogu se razmatrati kao vlastiti izvori, zajednički prihodi, koje čine zajednički porezi koji se dijele između države, županije, grada/općine i porezi koje mogu uvesti gradovi/općine. Najveći izvor prihoda jedinica lokalne samouprave je porez na dohodak koji sudjeluje u ukupnim prihodima sa čak do 80 %. Prirez porezu na...
Ĉimbenici uspješnog korporativnog upravljanja u hrvatskim poduzećima
Ĉimbenici uspješnog korporativnog upravljanja u hrvatskim poduzećima
Ivana Bagarić
Cilj ovoga diplomskoga rada je prikazati kako funkcionira korporativno upravljanje u društvima u Republici Hrvatskoj koja se meĊusobno razlikuju prema vlasniĉkoj strukturi, broju zaposlenika, veliĉini, naĉinu upravljanja društvom i još mnogim drugim elementima. Jedan od bitnih elemenata, da bi se razumjelo korporativno upravljanje, jest shvatiti na koji naĉin rade Uprava i Nadzorni odbori i koliko je bitna njihova meĊusobna interakcija za dobrobit društva. TakoĊer, potrebno je...

Pages