Pages

Uloga kolektivnih ugovora u suvremenom radnom zakonodavstvu
Uloga kolektivnih ugovora u suvremenom radnom zakonodavstvu
David Županić
Kolektivni ugovor, odnosno kolektivni ugovor o radu, jest sporazum koji sklapaju interesni predstavnici radnika i poslodavca, usmjeren rješenju pitanja prvenstveno radnog vremena, plaće, a potom i drugih pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, od interesa za radnike i poslodavce. Kod sklapanja kolektivnog ugovora na strani radnika,kao interesni predstavnik, pojavljuje se jedan ili više sindikata kao udruga radnika, odnosno udruga sindikata više razine, koji se može...
Upravljanje ljudskim potencijalima trgovačkog društva
Upravljanje ljudskim potencijalima trgovačkog društva
Martina Puklin
Zbog snažne konkurencije i svakodnevnih poslovnih izazova trgovačko društvo se prema svojim radnicima treba odnositi kao prema najvažnijem resursu koji će doprinijeti ostvarenju njihovih interesa i ciljeva. Politika ljudskih potencijala se prvenstveno povezuje sa produktivnošću radnika i poslovnih procesima. Poslodavci selektiraju raspoloživu radnu snagu na tržištu rada na način da procjenjuju njihovu motivaciju i želju za daljnjim razvojem i napredovanjem ili pak samo...
Upravljanje rizicima i učinak  na reviziju financijskih izvještaja
Upravljanje rizicima i učinak na reviziju financijskih izvještaja
Jerko Grubeša
Rizik je neizbježan dio svakog poslovanja te je zbog toga važno osigurati potrebne instrumente zaštite poduzeća. Rizik se javlja u situacijama kad sa sigurnošću ne možemo reći što će se dogoditi, odnosno kad je krajnji rezultat u potpunosti ili djelomično neizvjestan. Kako bi se rizik smanjio i držao pod kontrolom, često uz pojam rizika vežemo i pojam revizija. Naime, korelacija rizika i revizije je naročito bitna jer se revizijskim testovima određuju strategije i ciljevi...
Upravljanje rizicima u bankovnom sustavu
Upravljanje rizicima u bankovnom sustavu
Petra Kundid
Banke su financijske institucije koje se osnivaju kao dionička društva čiji je osnovni predmet poslovanja prikupljanje i pribavljanje novčanih sredstava i njihovo usmjeravanje klijentima u obliku kreditnih i nekreditnih plasmana. Rizici su neminovnost i nezaobilazan detalj svakodnevnice, bilo osobne, bilo poslovne. Oni ugrožavaju i dovode u pitanje ciljeve i postignuća, stoga ne čudi što im se daje i mora davati veliki značaj. Kao dio odgovora na problematiku rizika, a u svrhu...
Usporedba socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj i Portugalu
Usporedba socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj i Portugalu
Mateja Špoljar
Ovim radom nastoji se objasniti pojam socijalnog poduzetništva, njegov nastanak, prednosti i nedostaci bavljenja socijalnim poduzetništvom te stanje u Hrvatskoj i Portugalu. Važnost socijalnog poduzetništva je smanjenje siromaštva, nezaposlenosti, nejednakosti na tržištu rada, pruža se pomoć ljudima s invaliditetom, bivšim ovisnicima da imaju osjećaj samopoštovanja, te da su društveno korisni. Socijalno poduzetništvo još uvijek je ne samo u Hrvatskoj već i na Europskoj i...
Ustrojstvo i djelovanje interne revizije na primjeru interne kontrole
Ustrojstvo i djelovanje interne revizije na primjeru interne kontrole
Mirna Zoff
Ovim radom ukazuje se na važnost i procese interne revizije koji uveliko doprinose produktivnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća, te njezine rizike kroz cjelokupni proces poslovanja. Rad je usmjeren prema isticanju važnosti internih kontrola kao nezamjenjivog alata u upravljanju rizicima, te alata pomoću kojeg se unapređuje cijeli proces upravljanja poduzećem. Najbitnije cjeline ovog rada odnose se na sustav internog nadzora i provedbu internih kontrola u sklopu Sarbanes-Oxlay...
Utjecaj krize na monetarnu politiku u RH
Utjecaj krize na monetarnu politiku u RH
Danijela Piragić
U radu se analizira prvenstveno utjecaj krize na monetarnu politiku u Hrvatskoj te utjecaj mjera i instrumenata monetarne politike na ublaţavanje posljedica financijske krize. Donositelj i provoditelj monetarne politike, odnosno monetarne vlasti su središnje banke jedne drţave. U Hrvatskoj je to Hrvatska narodna banka (HNB). Hrvatska Narodna Banka je središnja banka Republike Hrvatske sa središtem u Zagrebu. U obavljanju svojih poslova samostalna je, neovisna i odgovorna Hrvatskom...
Utjecaj računovodstvenih politika na uspješnost poslovanja društva
Utjecaj računovodstvenih politika na uspješnost poslovanja društva
Ivan Petarčić
Financijsko izvješćivanje zadnja je faza računovodstvenih poslova, a rezultira izradom financijskih izvješća kao što su bilanca, račun dobitka i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o sveobuhvatnom dobitku ili gubitku, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća. S obzirom na to da su izvješća vrlo bitna različitim zainteresiranim stranama trebaju biti utemeljena na fer prezentiranju te prikazivati realno i objektivno financijski položaj,...
Utjecaj revalorizacije na financijski položaj i uspješnost poslovanja društva
Utjecaj revalorizacije na financijski položaj i uspješnost poslovanja društva
Marina Korpar
Računovodstveni standardi dopuštaju, ali ne obvezuju da se imovina u financijskim izvještajima iskaže po revaloriziranoj vrijednosti, odnosno prema njezinoj fer vrijednosti. Osnovna premisa predmetnog istraživanja u ovom radu jest utjecaj primjene koncepta fer vrijednosti na kvalitetu financijskog izvještavanja, kao i na financijski položaj i uspješnost poslovanja trgovačkih društava. Empirijska verifikacija fer vrijednosti istražit će se analizom uzorka društava u sastavu...

Pages