Pages

Standardni menadžerski izvještaj –  sastavni dio godišnjeg izvještaja  o poslovanju poduzetnika
Standardni menadžerski izvještaj – sastavni dio godišnjeg izvještaja o poslovanju poduzetnika
Irma Vrhovski
Analiza uspješnosti poslovanja bitna je za rukovodstvo poduzetnika, ali je bitna i za ostale zainteresirane strane koje su voljne ulagati svoje resurse kako bi podržali rad i razvoj poduzetnika. Za razumijevanje uspješnosti poslovanja od velike koristi je menadžerski izvještaj koji se odnosi na financijske izvještaje sastavljene u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Korisnici menadžerskog izvještaja mogu dobiti informacije koje su bitne za donošenje...
Tržište novim financijskim instrumentima - izvedenicama
Tržište novim financijskim instrumentima - izvedenicama
Krešimir Pavlović
Cilj ovog završnog rada je upoznavanje sa financijskim instrumentima izvedenicama, od najjednostavnijih opcija kojima se trguje na burzi pa do složenih izvedenih vrijednosnih papira koji se mogu naći samo na OTC tržištu. Cilj je upoznati mjesto i ulogu izvedenih vrijednosnih papira na tržištu kapitala pobliže prikazati vrste financijskih izvedenica, njihove prednosti i mane, predstaviti strukturu tržišta izvedenica, sudionike tržišta izvedenica, njihove interese za ulaganje u...
Ugovori o slobodnoj trgovini
Ugovori o slobodnoj trgovini
Marin Orešković
Liberalizacija trgovine omogućuje najučinkovitijim kompanijama Europske unije da se pošteno tržišno natječu sa svojim konkurentima u drugim zemljama. Uklanjanje prepreka trgovini unutar EU (ukidanje carinskih prepreka) značajno je doprinijelo razvitku te je ojačalo posvećenost globalnoj liberalizaciji. Kada su zemlje članice među sobom uklonile carine za trgovinu, također su i ujedinile svoje carine za robu uvezenu iz trećih zemalja. To znači da se za proizvode podmiruje...
Ulaganja u nekretnine
Ulaganja u nekretnine
Ivana Pudić
Ulaganja u nekretnine strukturno su dio dugotrajne materijalne imovine. Kao strukturni dio dugotrajne imovine ulaganja u nekretnine se odnose na zemljište ili zgradu, ili dio zgrade ili oboje koju vlasnik ili najmoprimatelj drži u financijskom najmu kako bi ostvario prihode od najma ili radi porasta njene tržišne vrijednosti. Nekretnine klasificiramo tako da uzmemo u obzir njenu opću namjenu kako bi mogli primijeniti odgovarajući HSFI, odnosno MRS. Ulaganja u nekretnine su regulirana...
Uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak u kreditiranju gospodarstva RH
Uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak u kreditiranju gospodarstva RH
Zrinka Vukojević
Budući da mala i srednja poduzeća (u daljnjem tekstu: MSP) predstavljaju značajan segment u gospodarstvu razvijenih zemalja, veliki napori i velika sredstva ulažu se u poticanje i razvoj istih. U gospodarstvu Republike Hrvatske, tu značajnu ulogu kreiranja poticajnih, razvojnih i izvoznih programa za poduzetnike ima Hrvatska banka za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: HBOR) , banka koja je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske. S obzirom na globalno a samim time i mikroekonomsko...
Uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak u kreditiranju gospodarstva RH
Uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak u kreditiranju gospodarstva RH
Zrinka Vukojević
Budući da mala i srednja poduzeća (u daljnjem tekstu: MSP) predstavljaju značajan segment u gospodarstvu razvijenih zemalja, veliki napori i velika sredstva ulažu se u poticanje i razvoj istih. U gospodarstvu Republike Hrvatske, tu značajnu ulogu kreiranja poticajnih, razvojnih i izvoznih programa za poduzetnike ima Hrvatska banka za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: HBOR) , banka koja je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske. S obzirom na globalno a samim time i mikroekonomsko...
Uloga analize osjetljivosti investicijskog projekta pri donošenju investicijske odluke
Uloga analize osjetljivosti investicijskog projekta pri donošenju investicijske odluke
Ana Stepančić Žanić
U ovom radu objašnjeni su pojmovi poslovnog planiranja, te dan pregled karakteristika projekta. Definirani su i objašnjeni financijski pokazatelji uspješnosti. Definirani su rizici i neizvjesnosti te njihov utjecaj na investicijski projekt. Objašnjen je pojam analize osjetljivosti i metoda njene izrade. Za primjer investicijskog projekta „Hotel za kućne ljubice“ izrađena je analiza osjetljivosti i njome je pokazano da je projekt jako osjetljiv na promjene ključnih varijabli...
Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Uloga i zadaće revizije kod poslovnih banaka obveznika u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Petra Budja
U ovom radu obrađena je tema izloženosti rizicima, posebno financijskim prijevarama uposlovnim bankama. Pred poslovne banke stavlja se preventivno djelovanje unutarnje revizije kao jednu od najznačajnijih funkcija. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i međunarodni standardi definiraju metode i tehnike u bankarskom poslovanju koje se poduzimaju u svrhu otkrivanja i sprječavanja aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma. Rad pokazuje kako razumijevanje...
Uloga i značaj diskontne stope prilikom ocjene investicijskog projekta
Uloga i značaj diskontne stope prilikom ocjene investicijskog projekta
Ivana Perović
Sadržaj završnog rada je istraživanje uloge i značaja diskontne stope prilikom ocjene investicijskog projekta. Cilj je kroz analizu investicijskog projekta i korištenje različitih diskontnih stopa istražiti značaj diskontne stope prilikom ocjene projekta. Kroz rad se procjenjuje utjecaj troškova i diskontne stope, kao i sama isplativost ulaska u određeni projekt na priloženom primjeru.

Pages