Pages

Provođenje interne revizije  na primjeru sprječavanja pranja novca  i financiranje terorizma kod  posredovanja u prometu nekretnina
Provođenje interne revizije na primjeru sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma kod posredovanja u prometu nekretnina
Andreja Tomljenović
Ovim radom ukazuje se na činjenicu da provođenje interne revizije omogućava pravovremenu detekciju mogućih uzroka koji mogu zaprijetiti provođenju postupaka zahtjevanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma kod posrednika u prometu nekretnina. Fokus je stavljen na konkretna rješenja primjenom i provođenjem danih smjernica kroz aplikaciju upitnika i evidencija koji na praktičan način pomažu u definiranju i eliminaciji problema sa kojim se posrednik susreće...
Rashodi državnog proračuna
Rashodi državnog proračuna
Aleksej Ivljev
Namjera autora u završnom radu jest osvrnuti se na posljednjih dvadesetak godina hrvatskog proračuna promatrajući njegove određene rashodovne stavke te pokušati doći do određenih zaključaka uspoređujući kretanja proračunskih sredstava tijekom godina s određenim makroekonomskim pokazateljima. Između onih koji mogu prilično dobro očitati opće gospodarsko stanje države, ovog puta uspoređivat će se odnos bruto domaćeg proizvoda i proračunskih rashoda prema funkcionalnoj...
Razlike između američkog  i europskog računovodstva
Razlike između američkog i europskog računovodstva
Vanja Živković
S obzirom na to da se nalazimo u doba kada proces globalizacije sve više dolazi do izražaja, ključni čimbenici za tržišnu utakmicu koju taj proces nameće svjetskom gospodarstvu jesu brzina i kvaliteta informacija. One su potrebne kako bi se provodilo kvalitetno upravljanje i kako bi društvo bilo u mogućnosti opstati u tržišnoj utakmici. Time se prisiljavaju investitori, kreditori, društva i svi drugi sudionici na sve veće preuzimanje rizika, pri čemu su za kvalitetno...
Račun dobiti i gubitka kao izvor informacija za analizu uspješnosti poslovanja poduzetnika
Račun dobiti i gubitka kao izvor informacija za analizu uspješnosti poslovanja poduzetnika
Martina Galjar
Ovaj rad obrađuje Račun dobiti i gubitka trgovačkog društva Gavranović d.o.o. s ciljem analiziranja uspješnosti navedenog trgovačkoga društva. Postavlja se pitanje zašto je uopće potrebno izvršiti analize financijskih izvještaja i analizu navedenog trgovačkog društva. Ako se želi donijeti ocjena poslovanja trgovačkog društva potrebno je provesti financijsku analizu kako bi se na temelju podataka iz prošlosti donijeli planovi za budućnost koji za krajnji cilj imaju...
Računovodstveni i porezni položaj  društva u stečaju
Računovodstveni i porezni položaj društva u stečaju
Ana Vrhovec
Stečaj predstavlja sudski postupak nad imovinom dužnika zbog nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti. Postupak stečaja provode sud, stečajni upravitelj, skupština vjerovnika i odbor vjerovnika. Stečajni postupak pokreće se podnošenjem prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ovlašten je podnijeti vjerovnik ili dužnik. Računovodstvo društva u stečaju ne razlikuje se bitno od računovodstva u redovitom poslovanju. Porezni...
Računovodstveni i porezni položaj  imovine korištene putem leasinga
Računovodstveni i porezni položaj imovine korištene putem leasinga
Kristina Domijan
Kada govorimo o nabavi dugotrajne materijalne imovine, osobito kada su u pitanju vozila, trgovačka društva se vrlo često odlučuju za financiranje putem leasinga. U leasing poslu radi se o nabavi nekog objekta leasinga na način da leasing društvo daje u najam taj predmet primatelju leasinga a on se obvezuje plaćati određenu naknadu sukladno ugovoru o leasingu. Razlikujemo dvije osnovne vrste leasinga: financijski i operativni. Kod obje vrste leasinga pravni vlasnik objekta...
Računovodstveni i porezni položaj osobnih automobila
Računovodstveni i porezni položaj osobnih automobila
Dražena Matković
Osobni automobil predstavlja dugotrajnu imovinu društva koja se evidentira u poslovnim knjigama sukladno HSFI 6 osim automobila koji su namijenjeni prodaji i testnih automobila koji se evidentiraju kao kratkotrajna imovina. Osobni automobil se može nabaviti za gotovinu, na kredit ili leasing. Osoboni automobil se može koristiti za obavljanje djelatnosti, za prijevoz zaposlenika ili za daljnju prodaju. Ovisno o namjeni istih potrebno je sukladno tome primjenjivati i određene porezne i...
Računovodstveni propisi u Europskoj uniji
Računovodstveni propisi u Europskoj uniji
Iva Perak
Europska unija je jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država te regionalna organizacija europskih država kroz koju članice ostvaruju zajedničke ciljeve kao što su uravnotežen gospodarski i društveni razvoj, visoka razina zaposlenosti, zaštita prava i interesa građana. MSFI su prihvaćeni širom svijeta. Zemlje ih koriste kao osnovu za svoje nacionalne računovodstvene standarde. Prihvaćaju ih mnoge burze i regulatori koji dozvoljavaju stranim ili tuzemnim...
Računovodstveni sustav u Njemačkoj
Računovodstveni sustav u Njemačkoj
Jelena Zimakijević
Svaka zemlja ima razvijen računovodstveni sustav i može se reći da ne postoje dvije zemlje koje imaju istu računovodstvenu praksu. Na razvoj računovodstvenog sustava utječe veliki broj čimbenika, od ekonomskog razvoja do povijesnih činjenica koje su utjecale na razvoj same države i načina poslovanja. Računovodstveni sustav čini računovodstvena regulativa tj. zakoni i propisi koji se ugrađuju u zakone (npr. direktive) te nacionalni i međunarodni računovodstveni standardi. ...
Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika poreza na dobitak
Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika poreza na dobitak
Davorka Durack
Imovina poduzetnika dijeli se na dugotrajnu (stalnu) imovinu i kratkotrajnu (tekuću) imovinu, odnosno obrtna sredstva. Dugotrajna materijalna imovina se javlja u materijalnom (fizičkom) obliku. Najveći dio dugotrajne imovine poduzetnika odnosi se na zemljišta, građevinske objekte, postrojenja i opremu te na transportna sredstva. Dugotrajna materijalna imovina evidentira se po nabavnoj vrijednosti koju čini kupovna cijena uvećana za sve troškove vezane uz dovođenje imovine u stanje...

Pages