Pages

Utvrđivanje dohotka od samostalne obrtničke djelatnosti za 2016. godinu
Utvrđivanje dohotka od samostalne obrtničke djelatnosti za 2016. godinu
Krešimir Šojat
U ovom se radu daje prikaz poslovanja, utvrđivanja dohotka i porezne osnovice te obveza i prava s motrišta poreza na dohodak za porezne obveznike koji utvrđuju dohodak od samostalne obrtničke djelatnosti, vođenjem poslovnih knjiga. Porez na dohodak je osobni porez svake fizičke osobe kojeg plaća na sve neposredno ostvarene primitke. U radu se obrađuje porez na dohodak ostvaren obavljanjem djelatnosti osobnim radom pod svojim osobnim imenom kao što su obrtničke i s obrtom slične...
Utvrđivanje dohotka u obrtničkim djelatnostima i porezna prijava
Utvrđivanje dohotka u obrtničkim djelatnostima i porezna prijava
Mirela Bašić
Kroz ovaj rad objašnjen je postupak utvrđivanja dohotka u obrtničkim djelatnostima. Kako bi se lakše objasnilo samo poslovanje obrta rad je napravljen na način se polazi od osnivanja obrta. Na temelju stvarnih podataka prikazani su mogući motivi poreznih obveznika da djelatnost obavljaju na način kako je to predviđeno za obrtničke djelatnosti. Obrti mogu poslovati cijele godine, međutim za neke djelatnosti propisi dozvoljavaju da se obavljaju sezonski. Nakon obrade uvodnog dijela...
Utvrđivanje dohotka u obrtničkim djelatnostima i porezna prijava
Utvrđivanje dohotka u obrtničkim djelatnostima i porezna prijava
Mirela Bašić
Kroz ovaj rad objašnjen je postupak utvrđivanja dohotka u obrtničkim djelatnostima. Kako bi se lakše objasnilo samo poslovanje obrta rad je napravljen na način se polazi od osnivanja obrta. Na temelju stvarnih podataka prikazani su mogući motivi poreznih obveznika da djelatnost obavljaju na način kako je to predviđeno za obrtničke djelatnosti. Obrti mogu poslovati cijele godine, međutim za neke djelatnosti propisi dozvoljavaju da se obavljaju sezonski. Nakon obrade uvodnog dijela...
Utvrđivanje dohotka u obrtničkim djelatnostima i porezna prijava
Utvrđivanje dohotka u obrtničkim djelatnostima i porezna prijava
Zrinka Vulić
U hrvatski raĉunovodstveni sustav nedavno je implementirana nova raĉunovodstvena direktiva EU (Direktiva 2013/34/EU). U skladu s novim pravilima izmijenjeni Zakon o raĉunovodstvu, Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja te Hrvatski standardi financijskog izvještavanja. U ovom radu prikazane su izmjene i dopune koje su stupile na snagu usklaĊivanjem zakonodavstva s novom raĉunovodstvenom Direktivom.
Utvrđivanje fer vrijednosti nematerijalne imovine
Utvrđivanje fer vrijednosti nematerijalne imovine
Sandra Lukšić
U uvjetima suvremenih ekonomija nematerijalna imovina dobiva sve više na značenju. Posjedovanje i korištenje iste značajno doprinosi vrijednosti i financijskom položaju društva. Kod stjecanja nematerijalna imovina se vrednuje prema trošku stjecanja, naknadno društvo može odabrati između modela troška i modela revalorizacije. Model revalorizacije temelji se na konceptu fer vrijednosti koja predstavlja trenutnu vrijednost imovine na određeni dan i smatra se prikladnijim za...
Utvrđivanje osnovice poreza na dobit trgovačkog društva
Utvrđivanje osnovice poreza na dobit trgovačkog društva
Sanela Kraljić
Ovim radom se prikazuje postupak utvrđivanja osnovice poreza na dobit trgovačkog društva u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Zakonska osnova oporezivanja porezom na dobit pronalazi se u Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o porezu na dobit, te ostalim zakonskim propisima koji uređuju poslovanje trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Porezni obveznici oporezivanja porezom na dobit su najvećim dijelom trgovačka društva, ali i inozemni poduzetnici, neprofitne organizacije i...
Uzroci i posljedice ekonomske  nejednakosti
Uzroci i posljedice ekonomske nejednakosti
Mirjana Antunović
Ovim radom nastoji se pokazati kako globalizacija i financijska kriza 2008. utječu na eko-nomsku nejednakost u svijetu. Objasniti u teoriji dva mjerenja nejednakosti, a to su Lorenzo-va krivulja i Gini koeficijent. Prikazati najnovije dostupne statističke podatke o nejednakosti i Gini koeficijentu. Nastoji se prikazati kako promjena poreznih stope utječu na dohodovnu nejednakost.
Vrste revizorskih mišljenja
Vrste revizorskih mišljenja
Sanda Babić
Revizorovo mišljenje je jedan od najvaţnijih dijelova revizorskog izvještaja. Izraţava ga revizor kao struĉna i neovisna osoba na temelju obavljene revizije poduzeća. Postoje dvije vrste revizorskog mišljenja, a to su pozitivno i modificirano, s tim da modificirano još moţe biti i negativno, suzdrţano te mišljenje s rezervom. Glavni cilj ovoga rada je prezentirati razliĉite vrste revizorskih mišljenja te naglasiti znaĉaj revizije u poslovanju poduzeća koji su obveznici revizije
Značenje prireza porezu na dohodak u financiranju lokalne samouprave
Značenje prireza porezu na dohodak u financiranju lokalne samouprave
Renata Horvat
Kako bi jedinice lokalne samouprave mogle podmirivati javne rashode kojima se financiraju javne potrebe, moraju stjecati prihode. Prihodi jedinica lokalne samouprave mogu se razmatrati kao vlastiti izvori, zajednički prihodi, koje čine zajednički porezi koji se dijele između države, županije, grada/općine i porezi koje mogu uvesti gradovi/općine. Najveći izvor prihoda jedinica lokalne samouprave je porez na dohodak koji sudjeluje u ukupnim prihodima sa čak do 80 %. Prirez porezu na...

Pages