Pages

"Računovodstveno praćenje  troškova službenog puta u  tuzemstvu i inozemstvu"
"Računovodstveno praćenje troškova službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu"
Lea Kosi
Službeno putovanje je putovanje na koje poslodavac upućuje radnika u svrhu obavljanja određenog posla u trajanju od najviše 30 dana neprekidno. Prilikom službenog putovanja nastaju određeni troškovi, te je potrebno napraviti obračun troškova pri povratku sa službenog putovanja, kao i priložiti vjerodostojne isprave s kojima radnik opravdava nastale troškove. Također, potrebno je ispuniti određene obrasce koje Zakon nalaže, kao što su: putni nalog, JOPPD obrazac i proknjižiti...
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Mario Igrec
Nakon uvodnog dijela, autor u radu navodi pojmovno određenje korporativnog upravljanja s naglaskom na područje i temeljna obilježja korporativnog upravljanja. Opisuju se i modeli upravljanja korporacijama. U poglavlju pod nazivom agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja, autor se usredotočio na prikaz osnova agencijske teorije te se analizira agencijski odnos u korporativnom upravljanju. Posebna pažnja posvećuje se agencijskom odnosu u korporativnom upravljanju,...
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Matija Velaj
Bankarski poslovi predstavljaju sveukupnost poslova koje su banke ovlaštene obavljati u okviru svoje djelatnosti i dijele se po više kriterija. Prema bilančno-analitičkoj podjeli bankarski poslovi dijele se na aktivne, pasivne, neutralne i vlastite poslove. Bankarski poslovi i sveukupna veličina neke banke odražava se u njenim financijskim izvješćima. Dva najvažnija financijska izvještaja za banke su bilanca i račun dobiti i gubitaka. Ovaj završni rad donosi pregled aktivnih,...
Analiza elektroničkog poslovanja u osiguranju u RH
Analiza elektroničkog poslovanja u osiguranju u RH
Ivana Miloš
U radu je prikazana aktualna ponuda svih vrsta osiguranja online putem gdje se ukazuje na uzlazni trend razvoja i rasta različitih kanala u distribuciji osiguranja. Obuhvaćena su sva osiguravajuća društva koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Posebno je obrađen aspekt zaštite osobnih podataka (GDPR), koji zahtijeva prilagodbu poslovnih i tehnoloških procesa u skladu sa zadnjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju kao i uloga marketinga u distribuciji proizvoda...
Analiza europskog regulatornog okvira održivog razvoja i financija do 2030. godine
Analiza europskog regulatornog okvira održivog razvoja i financija do 2030. godine
Anita Žinić
Živimo u izazovnom svijetu s kojim se nijedna država ne može nositi sama. Plan održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030. univerzalni je razvojni plan i globalna platforma za rješavanje najvažnijih gospodarskih, društvenih i ekoloških izazova današnjice. Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija. Europska politika pridonijela je prevladavanju poslijeratnog siromaštva i gladi, stvarajući polje liberalne...
Analiza financijskih izvještaja
Analiza financijskih izvještaja
Ivanka Novačić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza financijskih izvještaja  društva Dalekovod d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Dalekovod d.d.
Ina Budisavljević
Financijski izvještaji sastavljaju se obvezno na kraju svake godine kako bi pružili informacije o poslovanju promatranog društva. Analiza istih pruža informacije o tome koliko je poslovanje promatranog društva sigurno i kakva je uspješnost poslovanja društva. Za potrebe analize financijskih izvještaja mogu se primijeniti temeljni instrumenti i postupci, a to su horizontalna i vertikalna analiza te pojedinačni pokazatelji, sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji. Horizontalna...
Analiza financijskih izvještaja  društva Medika d.d
Analiza financijskih izvještaja društva Medika d.d
Josipa Evaj
Godišnji financijski izvještaji ogledalo su poslovanja svakog društva. Analiza financijskih izvještaja dio je poslovne analize te se provodi sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage te mogućih perspektiva u daljnjem poslovanju društva. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati godišnje financijske izvještaja društva Medika d.d., u razdoblju od 2014. – 2018. godine. Za potrebe rada koriste se konsolidirani revidirani financijski izvještaji za navedena razdoblja. U...
Analiza financijskih izvještaja društava iz industrije za informacijsku tehnologiju
Analiza financijskih izvještaja društava iz industrije za informacijsku tehnologiju
Vedrana Šurbek
Za uspješno donošenje poslovnih odluka važno je analizirati financijske izvještaje odnosno razumjeti informacije koje su zapisane u financijskim izvještajima kako bi se mogle donositi kvalitetne poslovne odluke. Iz financijskih izvještaja dobivaju se informacije o imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima društva te se na temelju njih može donijeti zaključak o tome koliko društvo sigurno i uspješno posluje. Instrumenti koji se koriste u analizi financijskih izvještaja su...
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Lucija Pejić
Financijski izvještaji su nositelji važnih informacija koje su potrebne širokom krugu internih i eksternih korisnika. Zbog sve veće konkurencije društva trebaju stalno razvijati svoje poslovanje, a zbog poslovnog okruženja koje se često mijenja važna je stalna provjera i analiza relevantnih financijskih pokazatelja društva. Budući da društva žele poboljšati rezultate svojeg poslovanja oslanjanju se na financijske izvještaje pomoću kojih mogu analizirati postojeće poslovanje i...

Pages