Pages

Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Ana Stipetić
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati financijske izvještaje društva Podravka d.d. kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski...
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Samra Bećirović
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog završnog rada je analizirati financijska izvješća društva KPMG d.o.o., kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski su...
Analiza utjecaja  računovodstvenih politika  na poslovanje društva
Analiza utjecaja računovodstvenih politika na poslovanje društva
Ana Smolec
U radu se analizira utjecaj računovodstvenih politika na poslovanje trgovačkog društva, uvažavajući pri tome pravila financijskog izvještavanja i računovodstva. Računovodstveni izbor se vezuje uz računovodstvene standarde koje primjenjuje neko društvo, a koji sadrže posebna načela, osnove i praksu financijskog izvještavanja. Računovodstvene politike u okviru Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja omogućuju društvu...
Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Matija Velaj
Analiza sadržaja objava o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) na internetskim stranicama banaka u Hrvatskoj prikazala je praksu DOP-a u hrvatskom bankarskom sektoru. U istraživanje su uključene sve banke u Hrvatskoj koje u tekućoj 2017. godini imaju dozvolu za rad Hrvatske narodne banke. Analizirane su objave o ciljanim područjima DOP-a: Aktivnosti i projekti vezani uz uključenost u lokalnu i/ili širu zajednicu, Odnos prema zaposlenicima, Briga i svijest o okolišu,...
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u
Ana Dujmović
Cilj rada je predstaviti računovodstveni okvir za mala i srednja društva u Sjedinjenim Američkim državama koji je razvijen od radne skupine američkog instituta ovlaštenih računovođa. Prikazana su društva koja mogu korisiti računovodstvene standarde za mala i srednja društva, okvir te cilj, elementi i kvalitativna obilježja financijskih izvještaja. Detaljnije su definirane vrijednosti pojedinih elemenata izvještaja o financijskom položaju kao što su: kratkotrajna imovina,...
Funkcija troškovnog računovodstva u sustavu korporativnog planiranja
Funkcija troškovnog računovodstva u sustavu korporativnog planiranja
Vlasta Supek Belinec
Planiranje u korporaciji je vrlo kompleksan i intelektualno zahtjevan proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i pravilnim procjenama, a obuhvaća sve sektore. Kako bi se došlo do krajnje točke prema kojoj su usmjerene organizacijske i individualne aktivnosti, potrebna je strategija, primjena politika, te odlike lakog odlučivanja temeljenog na iskustvima. Troškovno računovodstvo kao dio računovodstva u korporacijama, predstavlja...
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Zrinka Vulić
U hrvatski raĉunovodstveni sustav nedavno je implementirana nova raĉunovodstvena direktiva EU (Direktiva 2013/34/EU). U skladu s novim pravilima izmijenjeni Zakon o raĉunovodstvu, Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja te Hrvatski standardi financijskog izvještavanja. U ovom radu prikazane su izmjene i dopune koje su stupile na snagu usklaĊivanjem zakonodavstva s novom raĉunovodstvenom Direktivom.
Inovacija kao temelj razvitka korporacije
Inovacija kao temelj razvitka korporacije
Ana Marija Bačić
Tema ovog rada je razvoj korporacije kroz inovacije. Da bi bila uspješna i konkurentna korporacija se mora okretati nečemu što je novo i što će je u konačnici razlikovati od drugih te joj dati prednost na tržištu. Sam proces inovacije uključuje mnoge faze, velik broj ljudi i znanja, a prije svega važno je imati ideju koja će se poslije realizirati kroz jasnu misiju i viziju onoga što se želi postići.
Inovacija kao temelj razvitka korporacije
Inovacija kao temelj razvitka korporacije
Ana Marija Bačić
Tema ovog rada je razvoj korporacije kroz inovacije. Da bi bila uspješna i konkurentna korporacija se mora okretati nečemu što je novo i što će je u konačnici razlikovati od drugih te joj dati prednost na tržištu. Sam proces inovacije uključuje mnoge faze, velik broj ljudi i znanja, a prije svega važno je imati ideju koja će se poslije realizirati kroz jasnu misiju i viziju onoga što se želi postići.

Pages