Pages

Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Mario Igrec
Nakon uvodnog dijela, autor u radu navodi pojmovno određenje korporativnog upravljanja s naglaskom na područje i temeljna obilježja korporativnog upravljanja. Opisuju se i modeli upravljanja korporacijama. U poglavlju pod nazivom agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja, autor se usredotočio na prikaz osnova agencijske teorije te se analizira agencijski odnos u korporativnom upravljanju. Posebna pažnja posvećuje se agencijskom odnosu u korporativnom upravljanju,...
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Matija Velaj
Bankarski poslovi predstavljaju sveukupnost poslova koje su banke ovlaštene obavljati u okviru svoje djelatnosti i dijele se po više kriterija. Prema bilančno-analitičkoj podjeli bankarski poslovi dijele se na aktivne, pasivne, neutralne i vlastite poslove. Bankarski poslovi i sveukupna veličina neke banke odražava se u njenim financijskim izvješćima. Dva najvažnija financijska izvještaja za banke su bilanca i račun dobiti i gubitaka. Ovaj završni rad donosi pregled aktivnih,...
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Lucija Pejić
Financijski izvještaji su nositelji važnih informacija koje su potrebne širokom krugu internih i eksternih korisnika. Zbog sve veće konkurencije društva trebaju stalno razvijati svoje poslovanje, a zbog poslovnog okruženja koje se često mijenja važna je stalna provjera i analiza relevantnih financijskih pokazatelja društva. Budući da društva žele poboljšati rezultate svojeg poslovanja oslanjanju se na financijske izvještaje pomoću kojih mogu analizirati postojeće poslovanje i...
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.
Ivana Pudić
Analiza poslovne uspješnosti proizlazi iz analize financijskih izvještaja, analize tržišnih pokazatelja te ključnih pokazatelja financijskih performansi. To su ujedno najvažniji postupci na temelju kojih se utvrđuje uspješnost poslovanja društva. Cilj ovog specijalističkog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d., kako bi se utvrdilo financijsko stanje tog društva. U radu su prikazani rezultati analize poslovanja društva M SAN grupe d.d. za...
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Ana Stipetić
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati financijske izvještaje društva Podravka d.d. kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski...
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Samra Bećirović
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog završnog rada je analizirati financijska izvješća društva KPMG d.o.o., kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski su...
Analiza strukture kapitala kod korporacija u republici hrvatskoj
Analiza strukture kapitala kod korporacija u republici hrvatskoj
Branko Rakić
Temom ovoga rada autor je pokušao objasniti i analizirati strukturu kapitala hrvatskih poduzeća. Odluka o načinu financiranja poduzeća ključna je odluka u svakom poduzeću. Cilj ovog rada je predstaviti teorije o strukturi kapitala, prikazati ključne faktore koji utječu na strukturu kapitala poduzeća u Republici Hrvatskoj te utvrditi po kojoj su se teoriji vodili menadžeri hrvatskih poduzeća. Rad se sastoji od dva djela: prvi dio rada razrađuje financiranje poduzeća, definira...
Analiza utjecaja  računovodstvenih politika  na poslovanje društva
Analiza utjecaja računovodstvenih politika na poslovanje društva
Ana Smolec
U radu se analizira utjecaj računovodstvenih politika na poslovanje trgovačkog društva, uvažavajući pri tome pravila financijskog izvještavanja i računovodstva. Računovodstveni izbor se vezuje uz računovodstvene standarde koje primjenjuje neko društvo, a koji sadrže posebna načela, osnove i praksu financijskog izvještavanja. Računovodstvene politike u okviru Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja omogućuju društvu...
Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Matija Velaj
Analiza sadržaja objava o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) na internetskim stranicama banaka u Hrvatskoj prikazala je praksu DOP-a u hrvatskom bankarskom sektoru. U istraživanje su uključene sve banke u Hrvatskoj koje u tekućoj 2017. godini imaju dozvolu za rad Hrvatske narodne banke. Analizirane su objave o ciljanim područjima DOP-a: Aktivnosti i projekti vezani uz uključenost u lokalnu i/ili širu zajednicu, Odnos prema zaposlenicima, Briga i svijest o okolišu,...

Pages