Pages

"Računovodstveno praćenje  troškova službenog puta u  tuzemstvu i inozemstvu"
"Računovodstveno praćenje troškova službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu"
Lea Kosi
Službeno putovanje je putovanje na koje poslodavac upućuje radnika u svrhu obavljanja određenog posla u trajanju od najviše 30 dana neprekidno. Prilikom službenog putovanja nastaju određeni troškovi, te je potrebno napraviti obračun troškova pri povratku sa službenog putovanja, kao i priložiti vjerodostojne isprave s kojima radnik opravdava nastale troškove. Također, potrebno je ispuniti određene obrasce koje Zakon nalaže, kao što su: putni nalog, JOPPD obrazac i proknjižiti...
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Mario Igrec
Nakon uvodnog dijela, autor u radu navodi pojmovno određenje korporativnog upravljanja s naglaskom na područje i temeljna obilježja korporativnog upravljanja. Opisuju se i modeli upravljanja korporacijama. U poglavlju pod nazivom agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja, autor se usredotočio na prikaz osnova agencijske teorije te se analizira agencijski odnos u korporativnom upravljanju. Posebna pažnja posvećuje se agencijskom odnosu u korporativnom upravljanju,...
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Matija Velaj
Bankarski poslovi predstavljaju sveukupnost poslova koje su banke ovlaštene obavljati u okviru svoje djelatnosti i dijele se po više kriterija. Prema bilančno-analitičkoj podjeli bankarski poslovi dijele se na aktivne, pasivne, neutralne i vlastite poslove. Bankarski poslovi i sveukupna veličina neke banke odražava se u njenim financijskim izvješćima. Dva najvažnija financijska izvještaja za banke su bilanca i račun dobiti i gubitaka. Ovaj završni rad donosi pregled aktivnih,...
Analiza elektroničkog poslovanja u osiguranju u RH
Analiza elektroničkog poslovanja u osiguranju u RH
Ivana Miloš
U radu je prikazana aktualna ponuda svih vrsta osiguranja online putem gdje se ukazuje na uzlazni trend razvoja i rasta različitih kanala u distribuciji osiguranja. Obuhvaćena su sva osiguravajuća društva koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Posebno je obrađen aspekt zaštite osobnih podataka (GDPR), koji zahtijeva prilagodbu poslovnih i tehnoloških procesa u skladu sa zadnjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju kao i uloga marketinga u distribuciji proizvoda...
Analiza financijskih izvještaja  društva Dalekovod d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Dalekovod d.d.
Ina Budisavljević
Financijski izvještaji sastavljaju se obvezno na kraju svake godine kako bi pružili informacije o poslovanju promatranog društva. Analiza istih pruža informacije o tome koliko je poslovanje promatranog društva sigurno i kakva je uspješnost poslovanja društva. Za potrebe analize financijskih izvještaja mogu se primijeniti temeljni instrumenti i postupci, a to su horizontalna i vertikalna analiza te pojedinačni pokazatelji, sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji. Horizontalna...
Analiza financijskih izvještaja  društva Medika d.d
Analiza financijskih izvještaja društva Medika d.d
Josipa Evaj
Godišnji financijski izvještaji ogledalo su poslovanja svakog društva. Analiza financijskih izvještaja dio je poslovne analize te se provodi sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage te mogućih perspektiva u daljnjem poslovanju društva. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati godišnje financijske izvještaja društva Medika d.d., u razdoblju od 2014. – 2018. godine. Za potrebe rada koriste se konsolidirani revidirani financijski izvještaji za navedena razdoblja. U...
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Lucija Pejić
Financijski izvještaji su nositelji važnih informacija koje su potrebne širokom krugu internih i eksternih korisnika. Zbog sve veće konkurencije društva trebaju stalno razvijati svoje poslovanje, a zbog poslovnog okruženja koje se često mijenja važna je stalna provjera i analiza relevantnih financijskih pokazatelja društva. Budući da društva žele poboljšati rezultate svojeg poslovanja oslanjanju se na financijske izvještaje pomoću kojih mogu analizirati postojeće poslovanje i...
Analiza financijskih izvještaja društava u prehrambenoj industriji za razdoblje 2014 - 2016
Analiza financijskih izvještaja društava u prehrambenoj industriji za razdoblje 2014 - 2016
Suzana Brnadić
Financijski izvještaji važni su nosioci potrebnih informacija te nastaju u završnoj fazi računovodstvenog procesa. Analiza financijskih izvještaja zauzima važno mjesto u sveopćoj poslovnoj analizi poslovanja, a njena osnovna zadaća je omogućiti razumijevanje financijskih izvještaja. Analizom financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješki uz financijske izvještaje društva, dobivaju se...
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.
Ivana Pudić
Analiza poslovne uspješnosti proizlazi iz analize financijskih izvještaja, analize tržišnih pokazatelja te ključnih pokazatelja financijskih performansi. To su ujedno najvažniji postupci na temelju kojih se utvrđuje uspješnost poslovanja društva. Cilj ovog specijalističkog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d., kako bi se utvrdilo financijsko stanje tog društva. U radu su prikazani rezultati analize poslovanja društva M SAN grupe d.d. za...

Pages