Pages

Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Samra Bećirović
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog završnog rada je analizirati financijska izvješća društva KPMG d.o.o., kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski su...
Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u
Ana Dujmović
Cilj rada je predstaviti računovodstveni okvir za mala i srednja društva u Sjedinjenim Američkim državama koji je razvijen od radne skupine američkog instituta ovlaštenih računovođa. Prikazana su društva koja mogu korisiti računovodstvene standarde za mala i srednja društva, okvir te cilj, elementi i kvalitativna obilježja financijskih izvještaja. Detaljnije su definirane vrijednosti pojedinih elemenata izvještaja o financijskom položaju kao što su: kratkotrajna imovina,...
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Zrinka Vulić
U hrvatski raĉunovodstveni sustav nedavno je implementirana nova raĉunovodstvena direktiva EU (Direktiva 2013/34/EU). U skladu s novim pravilima izmijenjeni Zakon o raĉunovodstvu, Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja te Hrvatski standardi financijskog izvještavanja. U ovom radu prikazane su izmjene i dopune koje su stupile na snagu usklaĊivanjem zakonodavstva s novom raĉunovodstvenom Direktivom.
Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava
Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava
Zvonimir Ribarić
U završnom radu čitatelja se ukratko upoznaje s institucijama međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava. Objašnjava se njihov postanak, funkcije, struktura te ciljevi. Opisuju se glavna obilježja Europske unije, nabrojene su i objašnjene sve njene institucije te je opisana Republika Hrvatska kao njena dvadeset i osma članica. Primarni cilj bio je podrobno objasniti kako funkcioniraju institucije, te kako funkcionira Europska unija. Također, opisana je trgovinska politika te...
Investicijska klima i zapreke investicijama u Republici Hrvatskoj
Investicijska klima i zapreke investicijama u Republici Hrvatskoj
Dalibor Bilić
U ovom radu su prikazani gospodarski pokazatelji Republike Hrvatske (BDP,zaposlenost, javni dug, vanjskotrgovinska razmjena), te njihovo kretanja u periodu prije gospodarske krize pa do danas i usporedba s drugim zemljama. Navedene su agencije, zakonske i ostale mjere kojima je Vlada Republike Hrvatske pokušavala povećati vrijednost investicija u Republici Hrvatskoj, ali i drugi pokazatelji koji stvaraju pozitivno ili negativno okruženje za privlačenje investicija. Prezentirani su...
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse
Iva Drame
Tema ovog rada jest prosječni ponderirani trošak kapitala ili skraćeno WACC (weighted average cost of capital). U radu je dana teorijska podloga razumijevanja samog koncepta mjerenja ponderiranog prosječnog troška kapitala. Pitanja kojima se bavi rad jesu; Na koji način tvrtke prikupljaju novac? Koja su pravila i načela koja poduzeća primjenjuju u svom poslovanju? Koja su očekivanja investitora? Kako se procjenjuje prosječni trošak kapitala? Koje su prednosti i nedostaci primjene...
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Ivana Grdović
Različitost trgovačke prakse u pojedinim zemljama često izaziva brojne nesporazume, što u konačnici može rezultirati nepotrebnim gubitkom vremena i novca. Kako bi se ovakvi problemi izbjegli ili barem sveli na najmanju razinu, Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce, ICC) osigurala je međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina koji se najčešće koriste u međunarodnoj trgovini. Pod navedenim pravilima podrazumijevamo mnoge običaje, pravila,...
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Stjepan Kolenković
Ovim radom nastoji se prikazati stanje u hrvatskom mirovinskom sustavu, ispitati njegove prednosti i nedostatke, kao i njegov utjecaj na ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske i njeno stanovništvo. Mirovinsko osiguranje spada među najbolje uređene sustave u svijetu u pogledu skrbi nad osiguranicima, no predstavlja veliki teret hrvatskom gospodarstvu i državi, te ga mnogi stručnjaci smatraju neodrživim. Na neodrživost, među ostalim čimbenicima utječu: nepovoljna demografska slika,...
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara
Renata Vuković
U ovom radu je prikazan međusobni odnos ugovora o radu, ugovor o djelu i autorskog honorara. Svaki ugovor je pojedinačno objašnjen u svom poglavlju a njihov odnos, odnosno sličnosti i razlike, objašnjeni su u posljednjem poglavlju. Izvori prava svakog pojedinog ugovora se razlikuju, pa se tako ugovor o radu veže na Zakon o radu, ugovor o djelu na Zakon o obveznim odnosima, a ugovor o autorskom djelu na Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Međutim svi ti ugovori se prilikom...
Oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu RH
Oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu RH
Ida Stepčić
U radu je pobliže objašnjeno oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Promet nekretnina u Republici Hrvatskoj uređuje nekoliko poreznih propisa, a od 1. siječnja 2015. promet nekretnina oporezuje se Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ili Zakonom o porezu na promet nekretnina. U radu se pojašnjava oporezivanje prometa nekretnina prema propisima Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na promet nekretnina, kao najvažnijim zakonima vezanim...

Pages