Pages

Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Samra Bećirović
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog završnog rada je analizirati financijska izvješća društva KPMG d.o.o., kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski su...
Analiza konsolidiranih financijskih izvještaja društva HUP-ZAGREB d.d.
Analiza konsolidiranih financijskih izvještaja društva HUP-ZAGREB d.d.
Valentina Tomašević
Financijski izvještaji koji odražavaju fer i istinit prikaz financijskog položaja društva su temelj za provedbu kvalitetne analize financijske uspješnosti poslovanja. Analiziranjem financijskih izvještaja prema: horizontalnoj i vertikalnoj analizi, pokazateljima analize financijskih izvještaja te pokazateljima stvaranja nove vrijednosti kao i sustavima pokazatelja, svi korisnici financijskih izvještaja dobivaju odgovarajuće informacije na temelju kojih mogu donositi kvalitetne...
Analiza nenamjenskih gotovinskih kredita odabranih banaka koje posluju u Republici Hrvatskoj
Analiza nenamjenskih gotovinskih kredita odabranih banaka koje posluju u Republici Hrvatskoj
Karlo Štriga
U Republici Hrvatskoj građani, kada nemaju dovoljno vlastitih sredstava, kupnju željene robe ili usluge mogu financirati uz pomoć kredita iz ponuda kreditnih institucija, odnosno banaka. Za početak je najbitnije odrediti namjenu kredita jer se krediti dijele na namjenske i nenamjenske kredite. Namjenski krediti su kreirani za određenu namjenu te se kao takvi ne mogu koristiti na drugi način, dok se nenamjenski krediti isplaćuju na račune građana te ih oni koriste na željeni način....
Analiza odabranih metoda procjene vrijednosti poduzeća na primjeru Janaf d.d.
Analiza odabranih metoda procjene vrijednosti poduzeća na primjeru Janaf d.d.
Josip Dujmović
Glavni cilj ovog istraživanja jest analizirati, istražiti i objasniti problem procjene vrijednosti poduzeća te istraživanjem kroz prikaz dobre prakse na primjeru poduzeća i dati zaključak i mišljenje o metodama procjene vrijednosti poduzeća. Ovim radom i istraživanjem dati će se pregled pojmova i stručnih definicija, te primjera dobre prakse vrijednosti poduzeća kao i pregled dostupne literature na hrvatskom i engleskom jeziku. Prilikom razrade teme ovog specijalističkog...
Analiza osjetljivosti VS analiza scenarija investicijskog projekta
Analiza osjetljivosti VS analiza scenarija investicijskog projekta
Terezija Kralj
Budžetiranje kapitala je postupak donošenja odluka o dugoročnim investicijama u fiksnu imovinu društva, odnosno u investicijski projekt. O ulaganju u investicijski projekt odlučuje se na temelju dinamičkih metoda. Svaki investicijski projekt ima svoj rizik. Da bi se rizik izračunao i smanjio koriste se različite analize kao što su analiza osjetljivosti, analiza scenarija, Monte Carlo analiza te analiza stabla odlučivanja. Analiza osjetljivosti i analiza scenarija dvije su...
Analiza poreznog sustava RH
Analiza poreznog sustava RH
Andreja Tomljenović
Sa prvim civilizacijskim koracima pojavili su se i porezi koji su bili i ostaju jedan od glavnih okidača rasta i razvoja gospodarstva. Porezni sustav odražava socijalnu sliku društva te opisuje njegovu ekonomsku snagu i investicijsku konkurentnost te zemlje. Porezni sustav svake zemlje specifičan je i složen mehanizam, kojeg je iznimno zahtjevno obrazložiti. U ovom radu daju se elementarne činjenice neophodne za njegovo razumijevanje. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodnom...
Analiza poslovanja malih društava u metaloprerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja malih društava u metaloprerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj
Marin Orešković
Cilj ovog diplomskog stručnog rada je analiza financijskih izvještaja malih društava iz metaloprerađivačke industrije. Podloga za analizu su financijski izvještaji za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine. Analiza financijskih izvještaja je najbitniji dio cjelokupne analize poslovanja poduzeća jer financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) daju potrebne...
Analiza poslovne uspješnosti na primjeru društva Kraš d.d.
Analiza poslovne uspješnosti na primjeru društva Kraš d.d.
Dominik Vukojević
Analiza financijskih izvještaja je analiza koja daje kompletnu sliku poslovanja određenog trgovačkog društva nakon čega svi korisnici financijske analize mogu biti upoznati sa stvarnim stanjem društva. U ovom radu se prikazuje analiza financijskih izvještaja društva Kraš d.d. za razdoblje od 2012. – 2016. godine. Analiza financijskih izvještaja se temelji na financijskim izvještajima tako da se u radu prije svega prikazuju financijska izvješća društva za određeno razdoblje...
Analiza strukture kapitala kod korporacija u Republici Hrvatskoj
Analiza strukture kapitala kod korporacija u Republici Hrvatskoj
Branko Rakić
Temom ovoga rada autor je pokušao objasniti i analizirati strukturu kapitala hrvatskih poduzeća. Odluka o načinu financiranja poduzeća ključna je odluka u svakom poduzeću. Cilj ovog rada je predstaviti teorije o strukturi kapitala, prikazati ključne faktore koji utječu na strukturu kapitala poduzeća u Republici Hrvatskoj te utvrditi po kojoj su se teoriji vodili menadžeri hrvatskih poduzeća. Rad se sastoji od dva djela: prvi dio rada razrađuje financiranje poduzeća, definira...
Analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira u RH
Analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira u RH
Stjepan Kolenković
U radu će se prikazati analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira Republike Hrvatske u cilju ukazivanja na značaj istih za gospodarstvo, poduzetništvo i državu. Istovremeno će se ukazati na razloge zbog kojih se pojedini kratkoročni vrijednosni papiri sve manje koriste u svakodnevnom poslovanju poduzetnika i države (poput mjenice i čeka). Osim sredstva naplate, kratkoročni vrijednosni papiri također imaju ulogu u osiguranju naplate. U radu će biti obrađena svaka vrsta...
Analiza uspješnosti poslovanja društva Panonski drvni  centar Kompetencija d.o.o
Analiza uspješnosti poslovanja društva Panonski drvni centar Kompetencija d.o.o
Ivana Dorčec
Analiza financijskih izvještaja je važna i prethodi procesu upravljanja, jer dobar financijski plan mora uključiti i snage i slabosti poduzeća, a upravo je zadatak analize prepoznati dobre osobine i prilike poduzeća kako bi se te prednosti iskoristile, ali uočiti i upozoriti na slabosti i prijetnje poduzeću kako bi se mogle provesti korektivne radnje i zaustaviti negativan trend. U svijetu ulaganja i financija kvalitetna informacija je ključni čimbenik uspjeha. Zbog toga, sama...
Analiza utjecaja  računovodstvenih politika  na poslovanje društva
Analiza utjecaja računovodstvenih politika na poslovanje društva
Ana Smolec
U radu se analizira utjecaj računovodstvenih politika na poslovanje trgovačkog društva, uvažavajući pri tome pravila financijskog izvještavanja i računovodstva. Računovodstveni izbor se vezuje uz računovodstvene standarde koje primjenjuje neko društvo, a koji sadrže posebna načela, osnove i praksu financijskog izvještavanja. Računovodstvene politike u okviru Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja omogućuju društvu...

Pages