Pages

Obveznici poreza na dodanu  vrijednost u RH
Obveznici poreza na dodanu vrijednost u RH
Dubravka Pankretić
U ovom se radu obrađuje pojam i kategorija poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog rada je definirati pojam i status obveznika poreza na dodanu vrijednost. U radu se pojašnjava razlika između redovitih i malih poreznih obveznika. Obrađuje se i način registracije poreznih obveznika kao i dodjela i važnost PDV identifikacijskog broja. Nadalje, ovim radom pojašnjava se i način izlaska poreznih obveznika iz sustava poreza na dodanu vrijednost i to zbog smanjenog prometa kao i...
Odgovornost revizora kod  otkrivanja prijevara
Odgovornost revizora kod otkrivanja prijevara
Katarina Lipanović
Svako društvo, bez obzira na organizacijski oblik, veliĉinu i djelatnost izloţeno je riziku prijevarnoga financijskog izvještavanja. Kao posljedica brojnih korporativnih skandala koji su se dogodili u proteklih nekoliko godina, sve se veća pozornost pridaje ulozi revizora u otkrivanju prijevara u društvu. Budući da su nositelji informacija o pojedinom društvu financijski izvještaji, a posljedice njihovog laţiranja velike, cilj je smanjiti prijevarno financijsko izvještavanje na...
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara
Renata Vuković
U ovom radu je prikazan međusobni odnos ugovora o radu, ugovor o djelu i autorskog honorara. Svaki ugovor je pojedinačno objašnjen u svom poglavlju a njihov odnos, odnosno sličnosti i razlike, objašnjeni su u posljednjem poglavlju. Izvori prava svakog pojedinog ugovora se razlikuju, pa se tako ugovor o radu veže na Zakon o radu, ugovor o djelu na Zakon o obveznim odnosima, a ugovor o autorskom djelu na Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Međutim svi ti ugovori se prilikom...
Oporezivanje lokalnim porezima
Oporezivanje lokalnim porezima
Darko Jajetić
Porezni sustav Republike Hrvatske suvremen je sustav, usklađen sa smjernicama Europske unije i sličan poreznim sustavima država članica. Porezne oblike u poreznom sustavu mogli bismo podijeliti prema kriteriju pokazatelja ekonomske snage koja se oporezuje kod poreznog obveznika. U radu se prezentiraju lokalni porezi koji se odnose na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za razliku od poreza koji u cijelosti pripadaju državnom proračunu, primjerice porez...
Oporezivanje porezom na dohodak
Oporezivanje porezom na dohodak
Kristina Ogulinac
Porez na dobit spada u državne poreze, a plaćaju ga trgovačka društva i druge pravne i fizičke osobe koje trajno obavljaju samostalnu gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti i drugih gospodarskih koristi, kao i drugi obveznici navedeni u čl. 2. Zakona o porezu na dobit. Za prihode do 3.000.000,00 kn stopa poreza na dobit iznosi 12%, a za prihode veće ili jednake 3.000.00,01 kn iznosi 18%. Svota poreza na dobit izračunava se kao postotak porezne osnovice koja se utvrđuje kao...
Oporezivanje prometa nekretnina  prema porezu na dodanu vrijednost  i porezu na promet nekretnina
Oporezivanje prometa nekretnina prema porezu na dodanu vrijednost i porezu na promet nekretnina
Jasmina Jaganjac
Predmet ovoga rada je oporezivanje prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina te Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Cilj je pojasniti primjenu, istaknuti specifiĉnosti i uoĉiti razlike u oporezivanju temeljem navedenih Zakona, s naglaskom na razdoblje nakon 1. sijeĉnja 2017. godine, odnosno nakon provedene porezne reforme. Promet nekretnina u Republici Hrvatskoj, odnosno graĊevine, nekretnine i zemljište mogu biti oporezivi samo...
Oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu RH
Oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu RH
Ida Stepčić
U radu je pobliže objašnjeno oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Promet nekretnina u Republici Hrvatskoj uređuje nekoliko poreznih propisa, a od 1. siječnja 2015. promet nekretnina oporezuje se Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ili Zakonom o porezu na promet nekretnina. U radu se pojašnjava oporezivanje prometa nekretnina prema propisima Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na promet nekretnina, kao najvažnijim zakonima vezanim...
Osiguranje objekata u montaži
Osiguranje objekata u montaži
Katarina Petek
U radu je obrađena tema osiguranje objekata u montaži i izgradnji, te su opisani rizici od kojih se može osigurati i kako upravljati rizikom u tvrtkama i osiguranju. Objašnjen je pravni okvir za uspješno sklapanje ugovora o osiguranju i na praktičnom primjeru pokazano je kako postupiti prilikom ugovaranja osiguranja i kako postupiti prilikom rješavanja nastalih šteta. Detaljno se razrađuje osiguranje objekata u montaži, s obzirom na to da nema puno literature, radova i seminara na...
Otkrivanje financijskih prijevara
Otkrivanje financijskih prijevara
Martina Topolnjak
Financijske prijevare su aktualna tema kako kod nas u Hrvatskoj tako i u svijetu te smo i sami svjedoci svih oblika financijskih prijevara u svakodnevnim situacijama, a da toga možda nismo niti svjesni te je cilj ovog rada unaprijediti znanje o načinima i signalima prijevara i lažiranja financijskih izvještaja. Iako se pod financijskim prijevarama podrazumijevaju pranje novca, otuđenje imovine i lažiranje financijskih izvještaja vrlo često su izravno povezane s korupcijom. Koruptivne...

Pages