Pages

"Računovodstveno praćenje  troškova službenog puta u  tuzemstvu i inozemstvu"
"Računovodstveno praćenje troškova službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu"
Lea Kosi
Službeno putovanje je putovanje na koje poslodavac upućuje radnika u svrhu obavljanja određenog posla u trajanju od najviše 30 dana neprekidno. Prilikom službenog putovanja nastaju određeni troškovi, te je potrebno napraviti obračun troškova pri povratku sa službenog putovanja, kao i priložiti vjerodostojne isprave s kojima radnik opravdava nastale troškove. Također, potrebno je ispuniti određene obrasce koje Zakon nalaže, kao što su: putni nalog, JOPPD obrazac i proknjižiti...
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Mario Igrec
Nakon uvodnog dijela, autor u radu navodi pojmovno određenje korporativnog upravljanja s naglaskom na područje i temeljna obilježja korporativnog upravljanja. Opisuju se i modeli upravljanja korporacijama. U poglavlju pod nazivom agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja, autor se usredotočio na prikaz osnova agencijske teorije te se analizira agencijski odnos u korporativnom upravljanju. Posebna pažnja posvećuje se agencijskom odnosu u korporativnom upravljanju,...
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Matija Velaj
Bankarski poslovi predstavljaju sveukupnost poslova koje su banke ovlaštene obavljati u okviru svoje djelatnosti i dijele se po više kriterija. Prema bilančno-analitičkoj podjeli bankarski poslovi dijele se na aktivne, pasivne, neutralne i vlastite poslove. Bankarski poslovi i sveukupna veličina neke banke odražava se u njenim financijskim izvješćima. Dva najvažnija financijska izvještaja za banke su bilanca i račun dobiti i gubitaka. Ovaj završni rad donosi pregled aktivnih,...
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Lucija Pejić
Financijski izvještaji su nositelji važnih informacija koje su potrebne širokom krugu internih i eksternih korisnika. Zbog sve veće konkurencije društva trebaju stalno razvijati svoje poslovanje, a zbog poslovnog okruženja koje se često mijenja važna je stalna provjera i analiza relevantnih financijskih pokazatelja društva. Budući da društva žele poboljšati rezultate svojeg poslovanja oslanjanju se na financijske izvještaje pomoću kojih mogu analizirati postojeće poslovanje i...
Analiza financijskih izvještaja društava u prehrambenoj industriji za razdoblje 2014 - 2016
Analiza financijskih izvještaja društava u prehrambenoj industriji za razdoblje 2014 - 2016
Suzana Brnadić
Financijski izvještaji važni su nosioci potrebnih informacija te nastaju u završnoj fazi računovodstvenog procesa. Analiza financijskih izvještaja zauzima važno mjesto u sveopćoj poslovnoj analizi poslovanja, a njena osnovna zadaća je omogućiti razumijevanje financijskih izvještaja. Analizom financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješki uz financijske izvještaje društva, dobivaju se...
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.
Ivana Pudić
Analiza poslovne uspješnosti proizlazi iz analize financijskih izvještaja, analize tržišnih pokazatelja te ključnih pokazatelja financijskih performansi. To su ujedno najvažniji postupci na temelju kojih se utvrđuje uspješnost poslovanja društva. Cilj ovog specijalističkog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d., kako bi se utvrdilo financijsko stanje tog društva. U radu su prikazani rezultati analize poslovanja društva M SAN grupe d.d. za...
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Ana Stipetić
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati financijske izvještaje društva Podravka d.d. kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski...
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Samra Bećirović
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog završnog rada je analizirati financijska izvješća društva KPMG d.o.o., kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski su...
Analiza poslovne uspješnosti na primjeru društva Kraš d.d.
Analiza poslovne uspješnosti na primjeru društva Kraš d.d.
Dominik Vukojević
Analiza financijskih izvještaja je analiza koja daje kompletnu sliku poslovanja određenog trgovačkog društva nakon čega svi korisnici financijske analize mogu biti upoznati sa stvarnim stanjem društva. U ovom radu se prikazuje analiza financijskih izvještaja društva Kraš d.d. za razdoblje od 2012. – 2016. godine. Analiza financijskih izvještaja se temelji na financijskim izvještajima tako da se u radu prije svega prikazuju financijska izvješća društva za određeno razdoblje...

Pages