Paginacija

Godišnji odmori radnika
Godišnji odmori radnika
Ana Marija Vuk
Godišnji odmor je jedno od osnovnih prava radnika, a cilj ovog rada je prikazati kako se utvrđuje pravo na korištenje godišnjeg odmora te kako se računaju dani toga odmora. Prvo su objašnjene vrste odmora na koje radnik ima pravo, zatim način utvrđivanja prava na godišnji odmor i prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu. Ustavom Republike Hrvatske svaki zaposlenik ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor te se tih prava ne može odreći. Obveza...
Gospodarske djelatnosti kod neprofitnih organizacija u sustavu neprofitnog računovodstva
Gospodarske djelatnosti kod neprofitnih organizacija u sustavu neprofitnog računovodstva
Željka Bucić
Gospodarskom djelatnosti smatraju se one djelatnosti kojima se ostvaruje razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarenja prihoda, dobiti i drugih gospodarskih koristi, koju fizička ili pravna osoba obavlja samostalno i trajno. U radu je prikazano neprofitno motrište nekih poreza, oporezivanje porezom na dodanu vrijednost i oporezivanje porezom na dobit, financijska izvješća u neprofitnom računovodstvu i prijava poreza na dobit. Ujedno je empirijski i teorijski obrađena javna...
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Zrinka Vulić
U hrvatski raĉunovodstveni sustav nedavno je implementirana nova raĉunovodstvena direktiva EU (Direktiva 2013/34/EU). U skladu s novim pravilima izmijenjeni Zakon o raĉunovodstvu, Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja te Hrvatski standardi financijskog izvještavanja. U ovom radu prikazane su izmjene i dopune koje su stupile na snagu usklaĊivanjem zakonodavstva s novom raĉunovodstvenom Direktivom.
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav
Zrinka Vulić
U hrvatski raĉunovodstveni sustav nedavno je implementirana nova raĉunovodstvena direktiva EU (Direktiva 2013/34/EU). U skladu s novim pravilima izmijenjeni Zakon o raĉunovodstvu, Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja te Hrvatski standardi financijskog izvještavanja. U ovom radu prikazane su izmjene i dopune koje su stupile na snagu usklaĊivanjem zakonodavstva s novom raĉunovodstvenom Direktivom.
Informacije koje pružaju bilješke  iz financijskih izvještaja na primjeru  trgovačkog društva „Jadroplov“d.d
Informacije koje pružaju bilješke iz financijskih izvještaja na primjeru trgovačkog društva „Jadroplov“d.d
Maja Gudelj
Obveza srednjih i velikih poduzetnika je da sastavljaju temeljne financijske izvještaje: bilancu, račun dobiti i gubitka zajedno s izvještajem o ostalom sveobuhvatnom dobitku, izvješća o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke uz financijska izvješća. Bilješke u financijskom izvještavanju, koje su ujedno i predmet ovoga rada,pružaju korisniku informacije iz pojedinih financijskih izvještaja, da bi korisnici mogli bolje razumjeti strukturu, vrijednost i...
Inovacija kao temelj razvitka korporacije
Inovacija kao temelj razvitka korporacije
Ana Marija Bačić
Tema ovog rada je razvoj korporacije kroz inovacije. Da bi bila uspješna i konkurentna korporacija se mora okretati nečemu što je novo i što će je u konačnici razlikovati od drugih te joj dati prednost na tržištu. Sam proces inovacije uključuje mnoge faze, velik broj ljudi i znanja, a prije svega važno je imati ideju koja će se poslije realizirati kroz jasnu misiju i viziju onoga što se želi postići.
Inovativnost i poduzetništvo
Inovativnost i poduzetništvo
Anđela Zeko
Različiti oblici i aspekti intelektualnog vlasništva bitan su dio svakog pojedinog koraka u inovacijskom procesu, od stvaranja novih ideja do ostvarenja i komercijalizacije proizvoda nastalih na temelju novih ideja i znanja. Kada se govori o inovacijama velika većina ljudi pod time podrazumijeva tehnološke inovacije. Najčešća posljedica ovakvog razmišljanja jest poistovjećivanje termina izum i inovacija. Od svih oblika intelektualnog vlasništva uz tehnološke inovacije najčešće...
Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava
Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava
Zvonimir Ribarić
U završnom radu čitatelja se ukratko upoznaje s institucijama međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava. Objašnjava se njihov postanak, funkcije, struktura te ciljevi. Opisuju se glavna obilježja Europske unije, nabrojene su i objašnjene sve njene institucije te je opisana Republika Hrvatska kao njena dvadeset i osma članica. Primarni cilj bio je podrobno objasniti kako funkcioniraju institucije, te kako funkcionira Europska unija. Također, opisana je trgovinska politika te...
Instrumenti plaćanja u deviznom sustavu Republike Hrvatske
Instrumenti plaćanja u deviznom sustavu Republike Hrvatske
Marta Šandrovčan
Rad ne sadrži sažetak.
Interesno utjecajne skupine kao čimbenik korporativnog upravljanja
Interesno utjecajne skupine kao čimbenik korporativnog upravljanja
Denis Poldrugač
Temom interesno utjecajne skupine (engl. Stakeholderi) kao čimbenik korporativnog upravljanja autor ovoga rada želi prezentirati i promovirati način korporativnog upravljanja i korporativne kulture koja se sve više nameće kao alternativa sadašnjem načinu razumijevanja upravljanja korporacijama i ekonomskim aktivnostima. Autor rada želi prezentirati da su potrebne promjene u načinu rukovođenja, ne samo na nivou menadžmenta, već i promjene globalne svijesti na strani vlasništva....

Paginacija