Paginacija

Nabava dugotrajne materijalne imovine na leasing
Nabava dugotrajne materijalne imovine na leasing
Martina Topolnjak
Ovaj završni rad sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu završnog rada objasnila sam povijest leasinga, definiciju leasinga i sve osnovne pojmove vezane uz leasing, vrste i obilježja leasinga. U drugom dijelu završnog rada kroz praktični primjer prikazan je postupak nabave dugotrajne materijalne imovine na leasing, ugovor o leasingu i računovodstvenu evidenciju nabave dugotrajne imovine na operativni i financijski leasing.
Nefinancijsko izvještavanje kao novi  trend u računovodstvu održivosti s  primjerima dobre prakse
Nefinancijsko izvještavanje kao novi trend u računovodstvu održivosti s primjerima dobre prakse
Renata Vuković
Nefinancijsko izvještavanje predstavlja novi izvor informacija za sve zainteresirane dionike. U cijeloj Europskoj uniji je nefinancijsko izvještavanje postala zakonom obvezna od 01.01.2017. godine za sva trgovačka društva od javnog interesa s više od 500 zaposlenih. U Republici Hrvatskoj su trgovačka društva i prije zakonske obveze preuzeli nefinancijski način izvještavanja. Trgovačka društva su svoje nefinancijske izvještaje objavljivali pod različitim nazivima: Izvještaj...
Oblici i metode društveno odgovornog poslovanja u RH
Oblici i metode društveno odgovornog poslovanja u RH
Kristina Pretković
Svaka poslovna aktivnost bi trebala biti društveno odgovorna. To je pokušaj da se doprinosi, održivom gospodarskom razvoju, kako bi se postigao cilj poboljšanja kvalitete života, bez ugrožavanja mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija. Etičko poslovanje, odgovornost prema zaposlenicima, doprinos društvu i društvenim pitanjima kao što su ekologija, zdravlje, sigurnost i obrazovanje, su glavni elementi društvene odgovornosti. Postiže se kroz razvoj i implementaciju...
Obračun i evidentiranje službenog  puta u tuzemstvu i inozemstvu kod obrtnika
Obračun i evidentiranje službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu kod obrtnika
Monika Jevtić
Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Službena putovanja su sastavni dio poslovanja i vrlo važan dio poslovanja, te ovisno o vrsti poslovanja mogu biti jedni od najzastupljeniji troškova koji se pojavljuju u poslovanju...
Obveznici poreza na dodanu  vrijednost u RH
Obveznici poreza na dodanu vrijednost u RH
Dubravka Pankretić
U ovom se radu obrađuje pojam i kategorija poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog rada je definirati pojam i status obveznika poreza na dodanu vrijednost. U radu se pojašnjava razlika između redovitih i malih poreznih obveznika. Obrađuje se i način registracije poreznih obveznika kao i dodjela i važnost PDV identifikacijskog broja. Nadalje, ovim radom pojašnjava se i način izlaska poreznih obveznika iz sustava poreza na dodanu vrijednost i to zbog smanjenog prometa kao i...
Odgovornost revizora kod  otkrivanja prijevara
Odgovornost revizora kod otkrivanja prijevara
Katarina Lipanović
Svako društvo, bez obzira na organizacijski oblik, veliĉinu i djelatnost izloţeno je riziku prijevarnoga financijskog izvještavanja. Kao posljedica brojnih korporativnih skandala koji su se dogodili u proteklih nekoliko godina, sve se veća pozornost pridaje ulozi revizora u otkrivanju prijevara u društvu. Budući da su nositelji informacija o pojedinom društvu financijski izvještaji, a posljedice njihovog laţiranja velike, cilj je smanjiti prijevarno financijsko izvještavanje na...
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara
Renata Vuković
U ovom radu je prikazan međusobni odnos ugovora o radu, ugovor o djelu i autorskog honorara. Svaki ugovor je pojedinačno objašnjen u svom poglavlju a njihov odnos, odnosno sličnosti i razlike, objašnjeni su u posljednjem poglavlju. Izvori prava svakog pojedinog ugovora se razlikuju, pa se tako ugovor o radu veže na Zakon o radu, ugovor o djelu na Zakon o obveznim odnosima, a ugovor o autorskom djelu na Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Međutim svi ti ugovori se prilikom...
Off Shore financijski centri
Off Shore financijski centri
Josip Romić
Pojava off shore financijskih centara proizlazi iz razvoja svjetske trgovine. Kao jedan od najvažnijih razloga pojavljivanja navode se napori da se izbjegne financijska i politička regulacija. Razloge osnivanja off shore kompanija treba tražiti u poreznim beneficijama, jednostavnošću formacije, anonimnosti, neopterećenošću podnošenja financijskih obračuna ili revizorskih izvješća, mogućnosti osiguravanja financijske podrške kod kupnje vlastitih dionica i raznim drugim...
Oporezivanje PDV-om u prometu dobara unutar EU i trećih zemalja
Oporezivanje PDV-om u prometu dobara unutar EU i trećih zemalja
Petra Igrec
Porezi su najznačajniji instrument prikupljanja prihoda u svakoj državi. Porezni sustav u Republici Hrvatskoj specifičan je i složen mehanizam koji je sklon učestalim promjenama te je samim time zahtjevan za razumijevanje. Ovim radom istaknuti će se činjenice neophodne za razumijevanje PDV-a i oporezivanje PDV-om u prometu dobara na području Europske unije i trećih zemalja. Cilj ovog specijalističkog diplomskog rada je prikazati i objasniti važne činjenice i pojmove te...
Oporezivanje građevinskih usluga  i prometa nekretnina u RH
Oporezivanje građevinskih usluga i prometa nekretnina u RH
Maja Vajzović
U radu je obrazloženo oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, zatim oporezivanje prometa nekretnina prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Opisane su zakonske odredbe kojih se porezni obveznik treba pridržavati pri obavljanju građevinskih usluga, zatim pri stjecanju nekretnine, bilo da se radi o kupoprodaji i nasljeđivanju, stjecanju bez naknade ili bilo kojem...
Oporezivanje lokalnim porezima
Oporezivanje lokalnim porezima
Darko Jajetić
Porezni sustav Republike Hrvatske suvremen je sustav, usklađen sa smjernicama Europske unije i sličan poreznim sustavima država članica. Porezne oblike u poreznom sustavu mogli bismo podijeliti prema kriteriju pokazatelja ekonomske snage koja se oporezuje kod poreznog obveznika. U radu se prezentiraju lokalni porezi koji se odnose na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za razliku od poreza koji u cijelosti pripadaju državnom proračunu, primjerice porez...

Paginacija