Paginacija

Interesno utjecajne skupine kao čimbenik korporativnog upravljanja
Interesno utjecajne skupine kao čimbenik korporativnog upravljanja
Denis Poldrugač
Temom interesno utjecajne skupine (engl. Stakeholderi) kao čimbenik korporativnog upravljanja autor ovoga rada želi prezentirati i promovirati način korporativnog upravljanja i korporativne kulture koja se sve više nameće kao alternativa sadašnjem načinu razumijevanja upravljanja korporacijama i ekonomskim aktivnostima. Autor rada želi prezentirati da su potrebne promjene u načinu rukovođenja, ne samo na nivou menadžmenta, već i promjene globalne svijesti na strani vlasništva....
Interna revizija i kontrola kao dio sustava internog nadzora
Interna revizija i kontrola kao dio sustava internog nadzora
Tomislav Belošić
Opseg interne revizije unutar organizacije može biti širok i može uključivati teme kao što su upravljanje organizacijom, upravljanje rizicima i upravljačke kontrole nad: učinkovitošću/ djelotvornošću operacija (uključujući zaštitu imovine), pouzdanost financijskog i upravljačkog izvještavanja i usklađenost sa zakonima i propisima. Interna revizija također može uključivati provođenje proaktivnih revizija prijevara radi utvrđivanja potencijalno lažnih djela; sudjelovanje...
Interna revizija kao profesija
Interna revizija kao profesija
Ana Bosak
Iza svakog uspješnog društva stoje dobro postavljeni ciljevi, strategije i politike. Pri provedbi ciljeva, strategija i politika društva sve veću ulogu i značaj ima funkcija interne revizije. Interna revizija je neovisna funkcija u društvu, a svrha joj je kontroliranje cjelokupnog poslovanja društva, odnosno ispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti postavljenih internih kontrola, identifikacija rizika koji prijete društvu te savjetovanje upravljačkog organa društva o tome kako...
Interna revizija u društvu Tvrtko d.o.o.
Interna revizija u društvu Tvrtko d.o.o.
Veronika Kamenski
Interna revizija je neovisna funkcija društva kojoj je svrha kontrola poslovanja društva. U ovome radu opisan je rad interne revizije kroz primjer trgovačkog društva Tvrtko d.o.o. Temeljem financijskih izvještaja trgovačkog društva Tvrtko d.o.o. prikazan je izračun financijskih pokazatelja te se pokazala analiza financijskih pokazatelja. Nadalje, izrađena je analiza okruženja na temelju poslovanja društva. Analizom okruženja definirane su prednosti i prijetnje u poslovanju...
Investicijska klima i zapreke investicijama u Republici Hrvatskoj
Investicijska klima i zapreke investicijama u Republici Hrvatskoj
Dalibor Bilić
U ovom radu su prikazani gospodarski pokazatelji Republike Hrvatske (BDP,zaposlenost, javni dug, vanjskotrgovinska razmjena), te njihovo kretanja u periodu prije gospodarske krize pa do danas i usporedba s drugim zemljama. Navedene su agencije, zakonske i ostale mjere kojima je Vlada Republike Hrvatske pokušavala povećati vrijednost investicija u Republici Hrvatskoj, ali i drugi pokazatelji koji stvaraju pozitivno ili negativno okruženje za privlačenje investicija. Prezentirani su...
Istiskivanje manjinskih dioničara
Istiskivanje manjinskih dioničara
Katarina Mikac
U radu se ispituje pravno uređenje triju instituta u hrvatskom zakonodavstvu putem kojih se (uvjetno rečeno) može postići istiskivanje manjinskih dioničara, ali i njihova zaštita, kao i metode vrednovanja društva (dionica) koje se mogu upotrijebiti prilikom određivanja pravične cijene za istisnute dioničare. Zaključno, u svrhu praktičnog prikaza, na temelju studije slučaja obrađuje se procjena vrijednosti društva Siemens d.d. u trenutku istiskivanja manjinskih dioničara i...
Izrada budžeta na primjeru trgovačkog društva Segafredo Zanetti Croatia d.o.o.
Izrada budžeta na primjeru trgovačkog društva Segafredo Zanetti Croatia d.o.o.
Gordana Kasalica Đukić
Kada se govori o budžetiranju, većina ljudi u poslovnom svijetu koji se ne bave tim poslom, smatra da se to odnosi samo i isključivo na troškove jer je uobičajeno da menadžeri komuniciraju sa svojim podređenima tako da govore kako ne mogu imati dodatne troškove jer nemaju budžet za to. Međutim, budžet se uvijek radi i za troškove ali isto tako i za prihode. Budžet je odličan alat za kontrolu prihoda, troškova ali i cjelokupnog poslovanja. Budžetom se određuju ciljevi koji se...
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse
Iva Drame
Tema ovog rada jest prosječni ponderirani trošak kapitala ili skraćeno WACC (weighted average cost of capital). U radu je dana teorijska podloga razumijevanja samog koncepta mjerenja ponderiranog prosječnog troška kapitala. Pitanja kojima se bavi rad jesu; Na koji način tvrtke prikupljaju novac? Koja su pravila i načela koja poduzeća primjenjuju u svom poslovanju? Koja su očekivanja investitora? Kako se procjenjuje prosječni trošak kapitala? Koje su prednosti i nedostaci primjene...
Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) kao temeljno financijsko izvješće
Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) kao temeljno financijsko izvješće
Renata Berisha
Temeljni financijski izvještaji predstavljaju podlogu za analizu poslovanja poduzeća. Oni pružaju isinit prikaz financijskog položaja i uspješnost poslovanja poduzeća. Temeljni financijski izvještaji su: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobitka i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) pruža pregled...
Izvješće neovisnog revizora
Izvješće neovisnog revizora
Ena Smajić
U ovom radu biti će analizirani pojam, svrha i karakteristike revizije, pojasnit će se korisnici revizorskog izvještaja, prikazat će se osnovna revizorska načela i Međunarodni revizijski standardi kao i obilježja standarda koji se odnose na izvješće neovisnog revizora. Razradom teme analizirat će se vrste revizorovog mišljenja kao i struktura mišljenja koje se donosi u revizorskom izvješću. Kao krajnji rezultat rada prezentirat će se praktični primjeri izvještaja neovisnog...
Izvješće neovisnog revizora
Izvješće neovisnog revizora
Anđa Peranović
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija