Paginacija

EKSTERNA REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PODRAVKA d.d.
EKSTERNA REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PODRAVKA d.d.
Cristijan Zefić
U radu je analizirano godišnje revizorsko izvješće za 2021. godinu društva Podravka d.d. Predmet rada je revizija u teoriji i svi njeni oblici te provedba revizije na jednom od velikih hrvatskih prehrambenih društva, Podravka d.d., tj. analiza revizorskog izvješća za 2021. godinu. Cilj je rada dati teorijski prikaz revizije te prikazati praktičan rad eksterne revizije, izgled izvješća, izračunavanje razine značajnosti i usporediti to izvješće s revizorskim izvješćem...
Efikasnost uvođenja kontrolinga u javnom sektoru na praktičnom primjeru proračunskog korisnika
Efikasnost uvođenja kontrolinga u javnom sektoru na praktičnom primjeru proračunskog korisnika
Gordana Korbel
Javni sektor je po svom značaju i zastupljenosti resursa važan čimbenik u gospodarstvu i kao takav je generator pozitivnih, ali i negativnih promjena u ekonomiji svake zemlje. Kontroling je u javnom sektoru već prisutan u naprednim sustavima zemalja koje primjenjuju model novog javnog menadžmenta, utemeljenog na transparentnosti, efikasnosti i efektivnosti upravljanja javnim sredstvima. U funkciji djelovanja za opće dobro, implementiranje kontrolinga predstavlja izazov na više...
Ekonomska nejednakost u svijetu
Ekonomska nejednakost u svijetu
Emina El Balawi
Ekonomska nejednakost odlika je svjetske ekonomije i najočitije se izražava u različitom položaju ljudi unutar ekonomske distribucije, odnosno raspodjele dohotka, plaćanja i bogatstva. Također to je razlika u distribuciji ekonomskih varijabli među pojedincima u grupi, među grupama u populaciji te između zemalja. Ekonomska nejednakost može se izmjeriti i prikazati na nekoliko načina. Jedan od načina mjerenja ekonomske nejednakosti mjere su kojima se mjeri ekonomski razvoj,...
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva Hrvatski duhani d.d.
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva Hrvatski duhani d.d.
Anita Kolenković
U radu su prikazani rezultati eksterne revizije financijskih izvješća društva Hrvatski duhani d.d. iz Zagreba čija je osnovna djelatnost proizvodnja, obrada i prodaja duhana. Društvo je nastalo 2003. godine spajanjem tri društva za proizvodnju, obradu i prodaju duhana - Duhanprodukta d.d. iz Pitomače, Rovite d.o.o. iz Kutjeva i Viržinije d.d. iz Virovitice. Tvornica duhana Rovinj vodeći je proizvođač cigareta u jugoistočnoj Europi, najveći je domaći kupac duhana, te je kao...
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva LONIA d.d.
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva LONIA d.d.
Anđela Zeko
Potreba za provedbom i analizom eksternih revizorskih izvješća u suvremenom svijetu je sve veća, u skladu s rastom broja poslovnih subjekata gdje je potrebno odvajanje funkcije vlasništva od funkcije upravljanja. Tijekom godina, kao reperkusija brojnih skandala, kriza i propusta nastalo je nepovjerenje u financijsko izvješćivanje i samu reviziju. Budući da je globalizacija dovela do velikih promjena na tržištu kapitala, kako bi društva održala konkurentnost moraju slobodno, realno...
Eksterna revizija u financijskim institucijama
Eksterna revizija u financijskim institucijama
Zrinka Jurjević
U radu je obrazložen proces eksterne revizije u društvima za upravljanje investicijskim fondovima, s obzirom na njihov specifičan ustroj i na imovinu kojom upravljaju. Opisano je po kojim zakonskim osnovama i propisima nastupaju na tržištu i nude svoje usluge klijentima, tko su regulatori i koje su im obveze spram njih. Bitno je napomenuti da je regulativa koja određuje njihov rad vrlo složena te da su zahtjevi u poslovanju strogo propisani. Cilj ovog rada je razjasniti posebnosti...
Evidencija i praćenje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika poreza na dobit
Evidencija i praćenje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika poreza na dobit
Lana Rep Garić
Dugotrajna materijalna imovina je imovina koja se pojavljuje u materijalnom obliku i za koju se očekuje da će ju poduzetnik koristiti pri obavljanju djelatnosti i od nje ostvarivati ekonomske koristi duže od jednog razdoblja, poslovne godine. Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dobit, Hrvatski standardi financijskog izvještavanja - HSFI i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja - MSFI propisuju uvjete za priznavanje, evidenciju i mjerenje dugotrajne materijalne...
Factoring
Factoring
Jakov Piskač
Rad ne sadrži sažetak.
Faze interne revizije
Faze interne revizije
Ines Kinder
Interna revizija predstavlja značajan segment revizijske djelatnosti čiji objekt jest cjelokupno poslovanje društva. Suvremena interna revizija doprinosi postizanju ciljeva organizacije, ona aktivno sudjeluje u samom korporativnom upravljanju ,te kao takva je neophodna i nužna u samom procesu poslovanja i kontrole rada organizacije s naglaskom na financijske izvještaje koji proizlaze iz takvog djelovanja, prati usklađenost sa zakonskim propisima, kodeksom i pravilima revizijskog...
Faze procesa interne revizije
Faze procesa interne revizije
Marina Sliško Uzel
Interna revizija kao relativno nova znanstvena disciplina ima sve značajniju ulogu i u stalnom je usponu. Uz reviziju financijskih izvještaja, interna revizije predstavlja značajan segment cjelokupne revizijske djelatnosti. S vremenom se interna revizija razvila u infrastrukturnu funkciju, čije se područje rada intenzivno razvija i širi - od ocjene financijskih informacija sve do provjere i ocjene učinkovitosti i djelotvornosti cjelokupnog poslovnog procesa. Razvoj suvremene interne...
Financijska analiza poduzeća Holcin Hrvatska d.o.o.
Financijska analiza poduzeća Holcin Hrvatska d.o.o.
Ivana Derosi Draguzet
Cilj ovog završnog rada je analizirati financijsku uspješnost poduzeća Holcim (Hrvatska) d.o.o. Obuhvaćeno je poslovanje Holcim (Hrvatska) d.o.o. od 2013. do 2016. godine, te je analizom temeljnih financijskih izvještaja dobiven niz informacija potrebnih menadžmentu poduzeća za planiranje i donošenje odluka. Tehnike kojima se provodi analiza financijskih izvještaja su horizontalna i vertikalna analiza te analiza pomoću financijskih pokazatelja. Horizontalnom i vertikalnom...
Financijska analiza poslovanja odabranih hrvatskih farmaceutskih društava
Financijska analiza poslovanja odabranih hrvatskih farmaceutskih društava
Ana Ester Stipčević
Financijski izvještaji su nositelji ključnih financijskih i nefinancijskih informacija o poslovanju i financijskoj stabilnosti društva, dok su financijski pokazatelji nositelji informacija koje su potrebne za upravljanje poslovanjem i razvojem društva te služe kao podloga za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Cilj ovog diplomskog stručnog rada je analiza ključnih financijskih izvještaja najvećih hrvatskih farmaceutskih proizvođača Pliva d.o.o., Belupo d.d. i JGL d.d. putem...

Paginacija