Paginacija

Oporezivanje porezom na dohodak
Oporezivanje porezom na dohodak
Kristina Ogulinac
Porez na dobit spada u državne poreze, a plaćaju ga trgovačka društva i druge pravne i fizičke osobe koje trajno obavljaju samostalnu gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti i drugih gospodarskih koristi, kao i drugi obveznici navedeni u čl. 2. Zakona o porezu na dobit. Za prihode do 3.000.000,00 kn stopa poreza na dobit iznosi 12%, a za prihode veće ili jednake 3.000.00,01 kn iznosi 18%. Svota poreza na dobit izračunava se kao postotak porezne osnovice koja se utvrđuje kao...
Oporezivanje porezom na dohodak od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj
Oporezivanje porezom na dohodak od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj
Matija Huzjak
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) je naknada zaposleniku za obavljeni rad. Kod obračuna plaće, važno je točno obračunati sve elemente od kojih se plaća sastoji. Sastavnice plaće su: bruto plaća, doprinosi iz plaće, dohodak, osobni odbitak, porezna osnovica, porez i prirez, neto iznos plaće i doprinos na plaću. Za ispravan obračun plaće potrebno je pratiti i poznavati zakonske odredbe, ponajprije Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima koji propisuju osnovne...
Oporezivanje porezom na dohodak samostalnih djelatnosti i godišnja porezna prijava za 2019. godinu
Oporezivanje porezom na dohodak samostalnih djelatnosti i godišnja porezna prijava za 2019. godinu
Ana Meštrović
Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost mogu biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit. Prijelaz s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit može biti dobrovoljno ili kada se zadovolje određeni zakonski uvjeti. Porez na dohodak nema dugu povijest u Republici Hrvatskoj. Od osamostaljenja Republike Hrvatske oporezivanje porezom na dohodak, kao i propisi koji uređuju ovo područje oporezivanja, mijenjali su se nekoliko puta. Međutim, navedene...
Oporezivanje prometa nekretnina  prema porezu na dodanu vrijednost  i porezu na promet nekretnina
Oporezivanje prometa nekretnina prema porezu na dodanu vrijednost i porezu na promet nekretnina
Jasmina Jaganjac
Predmet ovoga rada je oporezivanje prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina te Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Cilj je pojasniti primjenu, istaknuti specifiĉnosti i uoĉiti razlike u oporezivanju temeljem navedenih Zakona, s naglaskom na razdoblje nakon 1. sijeĉnja 2017. godine, odnosno nakon provedene porezne reforme. Promet nekretnina u Republici Hrvatskoj, odnosno graĊevine, nekretnine i zemljište mogu biti oporezivi samo...
Oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu RH
Oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu RH
Ida Stepčić
U radu je pobliže objašnjeno oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Promet nekretnina u Republici Hrvatskoj uređuje nekoliko poreznih propisa, a od 1. siječnja 2015. promet nekretnina oporezuje se Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ili Zakonom o porezu na promet nekretnina. U radu se pojašnjava oporezivanje prometa nekretnina prema propisima Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na promet nekretnina, kao najvažnijim zakonima vezanim...
Osiguranje objekata u montaži
Osiguranje objekata u montaži
Katarina Petek
U radu je obrađena tema osiguranje objekata u montaži i izgradnji, te su opisani rizici od kojih se može osigurati i kako upravljati rizikom u tvrtkama i osiguranju. Objašnjen je pravni okvir za uspješno sklapanje ugovora o osiguranju i na praktičnom primjeru pokazano je kako postupiti prilikom ugovaranja osiguranja i kako postupiti prilikom rješavanja nastalih šteta. Detaljno se razrađuje osiguranje objekata u montaži, s obzirom na to da nema puno literature, radova i seminara na...
Osiguranje od profesionalne odgovornosti  u knjigovodstvenoj djelatnosti
Osiguranje od profesionalne odgovornosti u knjigovodstvenoj djelatnosti
Jelena Špoljarić
Profesionalna odgovornost predstavlja rizik koji proizlazi iz bavljenja određenim zanimanjem, a nastaje za određenog osiguranika. Osiguranje od profesionalne odgovornosti obvezno je za određene djelatnosti, i to upravo kao jedan od preduvjeta za obavljanje te djelatnosti (porezni savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, revizori..). Time se prvenstveno nastoje zaštititi osobe koje se koriste uslugama profesionalaca, budući da štete prilikom nastanka osiguranog slučaja mogu biti...
Otkrivanje financijskih prijevara
Otkrivanje financijskih prijevara
Martina Topolnjak
Financijske prijevare su aktualna tema kako kod nas u Hrvatskoj tako i u svijetu te smo i sami svjedoci svih oblika financijskih prijevara u svakodnevnim situacijama, a da toga možda nismo niti svjesni te je cilj ovog rada unaprijediti znanje o načinima i signalima prijevara i lažiranja financijskih izvještaja. Iako se pod financijskim prijevarama podrazumijevaju pranje novca, otuđenje imovine i lažiranje financijskih izvještaja vrlo često su izravno povezane s korupcijom. Koruptivne...
Perspektive unije tržišta kapitala (CMU) u EU
Perspektive unije tržišta kapitala (CMU) u EU
Barbara Palčić
Kako bi ojačala tržišta kapitala Europske unije koja se nakon globalne financijske krize nalaze u teškoj situaciji, Europska komisija je 2015. pokrenula inicijativu pod nazivom unija tržišta kapitala. Inicijativa obuhvaća niz mjera kojima je cilj stvaranje istinski integriranog jedinstvenog tržišta kapitala do 2019. godine. Jačanjem europskih tržišta kapitala planira se povećati njihova uloga u financiranju europskog gospodarstva. Inicijativa će doprinijeti povećanju ulaganja,...
Plan marketinga i specifičnosti izrade plana marketinga
Plan marketinga i specifičnosti izrade plana marketinga
Iva Žumberac
Tema ovog završnog rada je plan marketinga i specifičnosti izrade plana marketinga. U sljedećih nekoliko poglavlja, biti će obuhvaćeno nekoliko glavnih cjelina koje čine ovaj rad. Prvi dio sastojat će se od uvoda u problematiku rada, gdje će se objasniti važni pojmovi vezani uz marketing. Drugi i najvažniji dio obuhvatit će planiranje i samu izradu plana marketinga, i objasnit će se pojedinačno svaki element u planu marketinga, kao što je izvršni sažetak, analiza situacije,...

Paginacija