Paginacija

Uvoz dobara u Europsku uniju na  primjeru medicinskih maski
Uvoz dobara u Europsku uniju na primjeru medicinskih maski
Martina Balaž
Tema rada je uvoz medicinskih maski iz Narodne Republike Kine za potrebe Hrvatskog i tržišta Europske unije (EU) u periodu početka globalne pandemije koronavirusa. Kroz rad je, uz pravila i zakonsku regulativu, kronološkim slijedom opisan posao uvoza navedenih proizvoda kroz sve tri faze uvoza sa popratnom dokumentacijom. Kako je roba namijenjena za dva različita tržišta, navodi se provedba dva različita carinska postupka, redovni carinski postupak te carinski postupak 42. Posao...
Uzroci i posljedice ekonomske  nejednakosti
Uzroci i posljedice ekonomske nejednakosti
Mirjana Antunović
Ovim radom nastoji se pokazati kako globalizacija i financijska kriza 2008. utječu na eko-nomsku nejednakost u svijetu. Objasniti u teoriji dva mjerenja nejednakosti, a to su Lorenzo-va krivulja i Gini koeficijent. Prikazati najnovije dostupne statističke podatke o nejednakosti i Gini koeficijentu. Nastoji se prikazati kako promjena poreznih stope utječu na dohodovnu nejednakost.
Uzroci siromaštva i njegovo iskorjenjivanje u svijetu
Uzroci siromaštva i njegovo iskorjenjivanje u svijetu
Ana Smolec
Rad ne sadrži sažetak.
Vrste revizorskih mišljenja
Vrste revizorskih mišljenja
Sanda Babić
Revizorovo mišljenje je jedan od najvaţnijih dijelova revizorskog izvještaja. Izraţava ga revizor kao struĉna i neovisna osoba na temelju obavljene revizije poduzeća. Postoje dvije vrste revizorskog mišljenja, a to su pozitivno i modificirano, s tim da modificirano još moţe biti i negativno, suzdrţano te mišljenje s rezervom. Glavni cilj ovoga rada je prezentirati razliĉite vrste revizorskih mišljenja te naglasiti znaĉaj revizije u poslovanju poduzeća koji su obveznici revizije
Zaštita manjinskih dioničara
Zaštita manjinskih dioničara
Tomislava Grund
Na suvremenom i uređenom tržištu kapitala fizičke i pravne osobe ulažu određena financijska sredstva u dionice trgovačkih društava. Postoji mogućnost kada ulaganje nije dovoljno veliko da investitor postane većinski vlasnik tvrtke, odnosno kada postane manjinski dioničar. U radu je prikazano koja prava imaju manjinski dioničari, kako ta prava mogu ostvarivati, koje su obveze većinskih vlasnika prema manjinskim dioničarima, kako ti odnosi mogu biti određeni i od strane...
Značaj analize financijskih izvještaja u procesu kratkoročnog planiranja
Značaj analize financijskih izvještaja u procesu kratkoročnog planiranja
Silvana Cripović
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Društvo koje je u ovom radu bilo subjekt analize je Bastijana d.o.o., društvo za proizvodnju vina. U radu je napravljena analiza poslovanja društva putem vertikalne i horizontalne analize financijskih izvještaja te putem financijskih pokazatelja za petogodišnje razdoblje (2010. do 2014. godine). Na temelju analize poslovanja...
Značenje prireza porezu na dohodak u financiranju lokalne samouprave
Značenje prireza porezu na dohodak u financiranju lokalne samouprave
Renata Horvat
Kako bi jedinice lokalne samouprave mogle podmirivati javne rashode kojima se financiraju javne potrebe, moraju stjecati prihode. Prihodi jedinica lokalne samouprave mogu se razmatrati kao vlastiti izvori, zajednički prihodi, koje čine zajednički porezi koji se dijele između države, županije, grada/općine i porezi koje mogu uvesti gradovi/općine. Najveći izvor prihoda jedinica lokalne samouprave je porez na dohodak koji sudjeluje u ukupnim prihodima sa čak do 80 %. Prirez porezu na...
Ĉimbenici uspješnog korporativnog upravljanja u hrvatskim poduzećima
Ĉimbenici uspješnog korporativnog upravljanja u hrvatskim poduzećima
Ivana Bagarić
Cilj ovoga diplomskoga rada je prikazati kako funkcionira korporativno upravljanje u društvima u Republici Hrvatskoj koja se meĊusobno razlikuju prema vlasniĉkoj strukturi, broju zaposlenika, veliĉini, naĉinu upravljanja društvom i još mnogim drugim elementima. Jedan od bitnih elemenata, da bi se razumjelo korporativno upravljanje, jest shvatiti na koji naĉin rade Uprava i Nadzorni odbori i koliko je bitna njihova meĊusobna interakcija za dobrobit društva. TakoĊer, potrebno je...

Paginacija