specijalistički diplomski stručni
Ĉimbenici uspješnog korporativnog upravljanja u hrvatskim poduzećima

Ivana Bagarić (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment